ZASLAT HESLO

doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke

Zásady chirurgické techniky multiorgánového odběru orgánů pro transplantace v pdf, vhodné k tisku

Úvod

Odběr orgánů pro transplantace je chirurgickým výkonem se stejnou důležitostí, jako následná transplantace. Jeho závažnost v praxi ještě narůstá vzhledem k trvalému nedostatku dárců a stále častějšímu výskytu marginálních dárců. Zejména při odběru orgánů u takových dárců je třeba veškeré kroky pečlivě dodržovat. Proto byla vypracována následující stručná guidelines, která by měla být pro všechny odebírající chirurgy závazná. Multiorgánovým odběrem je míněn odběr, při kterém jsou získány: srdce, plíce, játra, ledviny a pankreas.

Důvody vedoucí k vypracování guidelines

Dodržováním následujících guidelines by mělo vést k:

 1. Získání co nejkvalitnějších orgánů s co nejmenším ischemických nebo chirurgickým poškozením
 2. Zabráněním přenosu některých onemocnění, která nelze jednoduchými vyšetřovacími metodami používanými v procesu běžného vyšetření potenciálního dárce zjistit

Obecné zásady

 • Během celého odběru je nezbytná úzká spolupráce s anesteziologem, aby byl zajištěn dostatečný krevní tlak a tím perfůze všech orgánů
 • Chirurg musí dbát na minimální manipulaci orgány v hrudní dutině ze stejného důvodu
 • Při podezření na malignitu plic na základě zobrazovacích metod je vhodná revize dutiny hrudní k ozřejmění nálezu.
 • Preparace musí být pečlivá, aby se předešlo větším krevním ztrátám, které by mohly vést k hypotenzi a hypoxii orgánů
 • Chirurg je povinen informovat transplantující centrum o významných anatomických zvláštnostech
 • Protokol o odběru orgánů a průvodní list k pitvě

Vlastní odběr

 • Řez od jugula po symfýzu, sternotomie, otevření dutiny břišní
 • Revize mediastina, dutiny hrudní i břišní k vyloučení traumatických změn či jiné patologie (tumor)
 • Proniknutí do retroperitonea a preparace aorty a dolní duté žíly a příprava ke kanylaci
 • Preparace a příprava struktur v lig. hepatoduodenale – d. choledochus, a. hepatica, v. portae
 • Cholecystectomie
 • Perikardotomie, otevření obou pleurálních dutin a vyšetření plic pohlem a palpačně, vývěs perikardu, preparace HDŽ a aorty pro svorky
 • Příprava aorty nad játry pro svorku
 • Příprava duodena pro odběr pankreatu
 • Celková heparinizace dle váhy pacienta 2mg/kg se podává bolusově, obvykle 20-30 000 UI u dospělého jedince
 • Cooleyho jehla do aorty, kanylace plícnice při odběru plic
 • Kanylace aorty a DDŽ pro proplach orgánů dutiny břišní, svorka na aortu nad játry (naložení svorky na břišní aortu je nezbytnou podmínkou i při samostatném odběru ledvin)
 • Aplikace epoprostenolu 500 ug do CŽK eventuálně do kmene plicnice
 • Svorky na ascendentní aortu a HDŽ, zastaveno dýchání (při odběru plic ventilace pokračuje), zahájen proplach koronárních tepen – St. Thomas 1000 – 1500 ml, proplach plic Perfadex 6000 ml a proplach orgánů dutiny břišní – Custodiol 7000 – 9000 ml
 • Incize plicní žíly, incize levého ouška u odběru plic a incize DDŽ, lokální chlazení orgánů
 • Vyjmutí orgánů v pořadí srdce, plíce, játra, pankreas, ledviny
 • Odběr tepenných a žilních štěpů pro TJ a TP, části sleziny a lymfatických uzlin pro imunologické vyšetření
 • Event. odběr VSM
 • Adaptační sutura

Zabalení a transport orgánů

Po vyjmutí se jednotlivé orgány při připraví na transport následujícím způsobem:

 1. Vrstva – do sterilního igelitového sáčku s perfůzním nebo fyziologickým roztokem se uloží příslušný orgán
 2. Vrstva – sterilní igelitový sáček s ledovou tříští (ne pouze led)
 3. Vrstva – sterilní igelitový sáček
 4. Nádoba
 5. Kontejner s ledovou tříští

Přiložit ke každému orgánu – zkumavku s nativní krví, část sleziny, lymfatické uzliny
Generální partner

ASTELLAS

Bronzový partner

TAKEDA