ZASLAT HESLO

Podmínky členství v České transplantační společnosti jsou obsahem stanov.  

Jak požádat o členství v ČTS?

 1. Zájemce o členství v České transplantační společnosti vyplní následující online formulář.
 2. Nechcete-li použít online formulář, je Vám k dispozici také verze k tisku, kterou, prosím, vyplňte, vytiskněte a podepsanou zašlete k rukám předsedy ČTS.
  Adresa:
  prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
  předseda ČTS
  I. Interní klinika
  FN Plzeň
  Alej Svobody 80
  304 60 PLZEŇ
 3. Žádost o členství musí být podpořena jedním členem ČTS s členstvím delším než 3 roky, který bude garantovat adekvátní profesní spojení zájemce s transplantační medicínou.
 4. Nejbližší výbor ČTS projedná Vaší přihlášku a budete vyrozuměni o výsledku jednání.

Členská evidence

Prosíme členy ČTS, aby aktualizovali své osobní údaje a změny hlásili paní Romaně Koblovské, email: romana.koblovska@fnol.cz (změna jména, adresy, pracoviště, e-mailu, nově získané vědecké tituly a změny stavu – odchod do důchodu nebo na mateřskou dovolenou, event. další relevantní změny (v rozsahu přihlášky) do členské evidence ČTS.

Placení členských příspěvků za rok 2024

Termín splatnosti 31. 5. 2024
Kolik 300,- Kč za každý rok
Kam platit Číslo účtu: 163017069/0300
Konstantní symbol 0558
Způsob rozpoznání Vaší platby Ve zprávě pro příjemce uvést Vaše jméno, členské číslo a rok, za který příspěvky platíte.

Způsob platby příspěvků ČTS

 1. Platba může být provedena z jakéhokoliv korunového účtu.
 2. Číslo účtu kam platbu posílat je: 163017069/ 0300, konstantní symbol 0558.
 3. Označení, kdo platbu posílá – ve zprávě pro příjemce uvést Vaše jméno, členské číslo a rok, za který příspěvky hradíte. Pokud za Vás hradí členské příspěvky někdo jiný, pak je pro nás platba bez těchto údajů těžko dohledatelná.

V minulém období výbor prominul platby členských příspěvků členkám ČTS na mateřské dovolené, důchodcům a dlouhodobě nemocným. Toto platí i nadále na základě individuální žádosti členů – jiným způsobem se ani výbor, ani finanční skupina tuto informaci nedozví. Pokud máte zájem o prominutí členských příspěvků, kontaktujte paní Romanu Koblovskou na e-mailové adrese romana.koblovska@fnol.cz . Prozatím je tento způsob uplatňován bez problémů.

 

11. dubna 2024Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA