ZASLAT HESLO

Článek I

Úvodní ustanovení

Česká transplantační společnost (dále jen “ČTS”) je dobrovolnou vědeckou společností, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny.

Článek II

Právní postavení a sídlo ČTS

ČTS je samostatnou právnickou osobou, která udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi. Sídlem ČTS je IKEM Praha, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč.

Článek III

Cíle a posláni ČTS

ČTS:

 1. Rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny
 2. Podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny
 3. Zastupuje českou transplantační medicínu při jednání s orgány státní správy
 4. Zastupuje českou transplantační medicínu ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních
 5. Odborně spolupracuje při formulacích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací orgánů a tkání
 6. Vypracovává a doporučuje standardy pro poskytování zdravotní péče v oblasti odběrů i transplantací orgánů i tkání
 7. Podílí se, ve spolupráci s jinými odbornými institucemi, na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační medicíny
 8. Podílí se na výchově a dalším vzdělávání v transplantační medicíně.
 9. Rozvíjí mezinárodní spolupráci.
 10. Propaguje transplantační medicínu a provádí osvětovou činnost na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání.
 11. Hájí odborné zájmy všech svých členů.

Článek IV

Členství v ČTS

 1. Členství v ČTS je řádné, mimořádné a čestné
 2. Řádným členem ČTS se může stát občan České republiky nebo cizinec trvale žijící a pracující v České republice, který je dlouhodobě profesně spjat s transplantační medicínou
 3. Mimořádným členem ČTS může být každá fyzická osoba, která o členství písemně požádá a splní podmínky členství
 4. Čestným členem ČTS se může stát fyzická osoba, která má významné zásluhy o rozvoj transplantační medicíny. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv řádný člen ČTS a schvaluje jej Výbor ČTS
 5. O přijetí za člena ČTS rozhoduje, na základě přihlášky Výbor ČTS podle interního předpisu ČTS
 6. Členství vzniká dnem přijetí za člena
 7. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané Výborem ČTS.
 8. Členství v ČTS zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením;
  2. úmrtím člena;
  3. zánikem ČTS;
  4. pokud člen neuhradí dva roky po sobě členské příspěvky a jsou-li mu odeslány dvě upomínky. Takto zaniklé členství musí být projednáno Výborem a musí být o tom informována nejbližší Valná hromada společnosti
 9. Důvodem zrušení členství rozhodnutím Valné hromady je zejména:
  1. závažné porušení stanov společnosti
  2. závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve společnosti
 10. Návrh na zrušení členství může podat kterýkoliv člen společnosti s uvedením důvodů a skutečností, o který svůj návrh opírá. S návrhem na zrušení členství musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 5 dní před jednáním Valné hromady o zrušení jeho členství. Člen má právo se k návrhu vyjadřovat, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele. Rozhodnutí o zrušení členství musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Článek V

Práva a povinnosti členů ČTS

 1. Řádný člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti ČTS
  2. volit a být volen do orgánů společnosti za podmínky, že prokazatelně splnil základní povinnosti člena ČTS
  3. obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi
  4. být informován o činnosti ČTS
 2. Řádný člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy ČTS
  2. aktivně se podílet na plnění cílů a záměrů ČTS
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech společnosti
  4. platit členské příspěvky ve stanovené výši
 3. Mimořádný a čestný člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti ČTS
  2. obracet se na orgány ČTS s podněty a stížnostmi
  3. být informován o činnosti ČTS
 4. Mimořádný člen má povinnost dodržovat stanovy ČTS a platit členské příspěvky
 5. Práva a povinnosti člena ČTS jsou vázána na osobu člena a nejsou převoditelná na jiné osoby

Článek VI

Evidence členů ČTS

 1. Evidenci členů ČTS (dále jen “evidence”) vede Výbor ČTS. Podobu evidence stanoví Výbor ČTS
 2. Účelem evidence je přehled o členech a vztazích členů ke společnosti
 3. Evidence obsahuje:
  1. jméno a příjmení, tituly, datum narození
  2. pracoviště a jeho adresa
  3. kontaktní adresa, zejména e-mailová adresa;
  4. den vzniku členství;
  5. den zániku členství a jeho důvod
  6. jiné skutečnosti, které stanoví Výbor ČTS
  7. člen ČTS je povinen hlásit Výboru ČTS všechny změny výše uvedených údajů do dvou měsíců po jejich vzniku
 4. O čestných členech se v evidenci vedou údaje dle předchozího odstavce písm. a-c) a den odnětí čestného členství.

Článek VII

Orgány ČTS

Orgány společnosti jsou:

 1. Valná hromada
 2. Výbor ČTS;
 3. Revizní komise ČTS;
 4. Sekretariát ČTS.

Článek VIII

Valná hromada ČTS

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové společnosti
 3. Valnou hromadu svolává Výbor ČTS podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky. Výbor ČTS svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina řádných členů ČTS
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov ČTS;
  2. schvaluje úkoly ČTS pro příslušné období, výroční zprávu ČTS, rozpočet ČTS na příští období a roční uzávěrku hospodaření ČTS;
  3. rozhoduje o zrušení ČTS.
 5. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů nebo elektronickou poštou nejméně 21 dnů před termínem jednání. Mimořádnou Valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení i ve lhůtě 7 dnů před termínem jednání.
 6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně jedna pětina řádných členů.
  Hlasovací právo řádných členů je rovné. O změně stanov ČTS, o zrušení ČTS a o zrušení členství rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů.
  V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
 7. O Valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
  1. místo a dobu konání Valné hromady
  2. jméno a příjmení předsedajícího
  3. popis projednávání jednotlivých bodů programu Valné hromady
  4. rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu člena společnosti, týkajícího se rozhodnutí Valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
 8. Do zápisu o Valné hromadě je každý člen ČTS na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy
 9. Zápisy o Valné hromadě se uchovávají v archivu ČTS po celou dobu jeho existence.

Článek IX

Výbor ČTS

 1. Výbor ČTS je statutárním orgánem. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě ČTS.
 2. Členové jsou voleni tajnou volbou, ve dvou kolech na období čtyř let. Opakované zvolení je možné.
 3. Výbor ČTS má nejméně devět členů. Počet členů musí být vždy lichý. V případě snížení počtu členů Výboru ČTS pod devět, nahrazuje je další v pořadí z posledních voleb do Výboru ČTS
 4. Výbor ČTS řídí činnost společnosti mezi zasedáními Valné hromady
 5. Výbor ČTS svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně; a to písemně, s předstihem čtrnácti ti dnů.
 6. Výbor ČTS zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře Výboru ČTS Volba předsedy a místopředsedy je tajná, tyto funkce nemohou být zastávány dvakrát po sobě
  2. koordinuje činnost ČTS
  3. svolává Valnou hromadu
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
  5. rozhoduje o přijetí za člena ČTS
 7. Předseda a místopředseda Výboru zastupují ČTS navenek a jednají jeho jménem
 8. K zajištění činnosti ČTS může Výbor zřídit sekretariát ČTS
 9. Výbor ČTS je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 10. Výbor ČTS rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
 11. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášení schopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výbor ČTS.
 12. Výbor ČTS zabezpečuje vyhotovení zápisu ze svého zasedání do čtrnácti dnů. Zápisy jsou archivovány po celou dobu existence ČTS.
 13. Ze svého prvního zasedání Výbor sepíše zápis, ve kterém jsou jmenováni všichni členové Výboru a revizní komise. Zvlášť jsou jmenováni funkcionáři a je v něm uvedeno, kdo má podpisové právo k nakládáním s účty ČTS. Dva tyto zápisy jsou založeny; do účetnictví a archívu.

Článek X

Revizní komise ČTS

 1. Revizní komise ČTS je kontrolním orgánem společnosti, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě
 2. Revizní komise má nejméně tři členy
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením ČTS, upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Revizní komise dále dohlíží na dodržování stanov ČTS a na plnění usnesení Valné hromady ČTS. Revizní komise provádí kontrolu nejméně jedenkrát ročně
 4. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 5. Členové Revizní komise jsou v dostatečném předstihu informováni o zasedáních Výboru ČTS, mají právo se jích zúčastnit a obdržet ze zasedání Výboru zápis. Jejich hlas je při hlasováních hlasem poradním.
 6. Členové Revizní komise mají právo vyžádat si jakékoliv informace a dokumenty týkající se činnosti ČTS.

Článek XI

HospodaŘení ČTS

 1. ČTS je jako samostatná právnická osoba způsobilá nabývat práva a zavazovat se v majetkových věcech
 2. Zdroji majetku ČTS jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  3. výnosy z majetkové činnosti
  4. příjmy z vlastní činnosti
  5. příspěvky z veřejných rozpočtů
 3. Výši členských příspěvků na určité období stanovuje Výbor ČTS. Od členských příspěvků jsou osvobozeni členové společnosti, kteří o to písemně požádají z důvodu zvláštního režimu (ženy na mateřské dovolené, důchodci).

Článek XII

Zánik ČTS

 1. O zániku ČTS rozhoduje Valná hromada.
 2. Zaniká-li ČTS bez právního zástupce, jmenuje Valná hromada likvidátora. Likvidační zůstatek ČTS bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

Článek XIII

Závěrečné ustanovení

 1. Ve sporu o výklad stanov ČTS rozhoduje hlasováním Výbor ČTS.
 2. Změny znění stanov je nutno navrhnout nejpozději tři měsíce před konáním Valné hromady. Navrhovanou změnu pak projedná Valná hromada.Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI