ZASLAT HESLO

prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

Narozen 4.8.1959
Profesor chirurgie, 2004-2011 přednosta Kliniky transplantační chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Transplantační chirurgii se věnuje od počátku své profesní kariéry, samostatně provedl více jak 1000 orgánových transplantací (ledviny, játra, pankreas). Nositel evropského diplomu pro transplantační chirurgii.Výsledky své práce přednášel na prestižních domácích i zahraničních kongresech. Je spoluautorem 3 českých monografií o transplantacích pankreatu, jater a odběrech orgánů. Dále napsal 25 kapitol v jiných monografiích s transplantační tématikou. Publikoval více než 100 vědeckých článků, z toho 30 v zahraničních časopisech s IF. Zástupce ČR v transplantační divizi evropské chirurgické společnosti ( stálé místo v komisi pro udělování evropské akreditace transplantačních center a v komisi pro udělování evropské chirurgické transplantační licence). Člen ESOT a čestný člen Slovenské chirurgické společnosti za rozvoj programu transplantace jater.


prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

II. chirurgická klinika FNOL a LFUP, přednosta kliniky
atestace I. a II. stupně z chirurgie, atestace z cévní chirurgie
vědecko výzkumná činnost: ukončené projekty – řešitel výzkumného záměru, spoluřešitel 3 grantů IGA, řešitel 2 probíhajících grantů
Pedagogická činnost: od r. 1988 LFUP- dosud: LFUP Olomouc, školitel 8 studentů postgraduálního studia (6 studia ukončena)
Členství ve vědeckých společnostech: Česká chirurgická společnost, Česká kardiovaskulární společnost, Česká transplantační společnost (místopředseda výboru).
odborné stáže: IKEM Praha, Klinika všeobecné a transplantační chirurgie Essen, SRN, AKH Vídeň, Hannover; vše zaměřeno na cévní a transplantační chirurgii
profesionální praxe: 33 let všeobecná chirurgie, 25 let cévní a transplantační chirurgie publikační a přednášková činnost: 140 publikací (autor a spoluautor), 2 monografie, 3 spoluautor monografie, celkem 864 citací (248 SCI), 280 přednášek (autor a spoluautor).


MUDr. Lenka Hošková

Kardiocentrum
Klinika kardiologie
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
lenka.hoskova@ikem.cz

1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy ukončila v roce 1990,po promoci nastoupila na interní oddělení nemocnice ve Slaném, od roku 1996 pracuje na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1994 atestace z vnitřního lékařství I.st., v roce 2000 z kardiologie. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů. Autorka nebo spoluautorka 23 článků, z toho 5 v časopisech s IF, autorka kapitoly v české monografii Transplantace srdce, přednesla více než 70 přednášek. Věnuje se problematice srdečního selhání a transplantace srdce. Členka České transplantační společnosti a České kardiologické společnosti, členka Pracovní skupiny srdečního selhání,členka Evropské kardiologické společnosti, Evropské společnosti pro srdeční selhání a Mezinárodní společnosti pro transplantaci srdce a plic.


MUDr. Milan Kuman

Narozen 8.2.1953. Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce l979. V letech l979-l983 pracoval jako sekundární lékař na interním odd. NsP Vyškov. Následně pak v roce l983-l996 na interním odd. městské nemocnice Koliště v Brně na jednotce intenzivní péče. Počátkem roku l997 zahájil svoje působení na nově otevřeném odd. pro transplantace ledvin a jater Centra kardiovaskulární a tranplatační chirurgie v Brně. Atestace I.stupně z vnitřního lékařství l983, atestace II.stupně z vnitřního lékařství l987. Člen výboru české internistické společnosti , dlouholetý organizátor Vanýskova internistického dne v Brně, předseda Spolku lékařů v Brně, člen České transplantační společnosti.
Jsem dlouholetým členem výboru České internistické společnosti, které jsem také čestným členem.
V roce 1999 jsem uspořádal 12.-13.3. v Brně mezinárodní kongres “Transplantace na přelomu tisíciletí” za účasti čestného hosta prof.J.Borela a dalších 700 kolegů.
Pravidelně se zůčastňuji mezinárnodních kongresů a konferencí
V roce 1999 jsem absolvoval stáž u prof. Neuhause na Wirchovově klinice v Berlíně, se zaměřením na transplantace jater a ledvin.
Aktivní účast na transplantačních kongresech : kupř. 8th International Conference On New Trends In Immunosuppression And Immunotherapy 2008
XXII Internatiol Congress of The Transplantation Society Sydney 2008
14th congress of the European Society for Organ Transplantation Paris 2009
9th International Conference on New Trends in Immunosuppression Geneve 2010
Přednášky na odborných fórech o klinických zkušenostech v transplantologii
Autor přednášek a odborných článků z transplantačního pracoviště CKTCH.
Řešitel studií a grantových úkolů transplantančího pracoviště
Hlavní oblasti vědeckého zájmu : l.transplantace orgánů, 2.nefrologie, 3.hepatologie 4. intenzivní péče
Jazyky: angličtina, němčina
Brno 1.7.2012 Milan Kuman, M.D.
CKTCH Brno, Pekařská 53, 65691 Brno, Czech Republic


Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Narozen 29. 5. 1966 v Praze
Profesor chirurgie
Přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vedoucí lékař Programu transplantace plic
Člen České chirurgické společnosti, České transplantační společnosti, Evropské společnosti hrudních chirurgů


MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Narozen 21. 3. 1951
Absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (1976), v transplantačním programu pracuje od r. 1975. Od r. 1987 vede Transplantační centrum při Urologické klinice.
Věnuje se problematice transplantací u anomálií dolních močových cest.


doc. MUDr. Němec Petr, CSc.

Narozen 1954
FVL UK absolvoval v r. 1979, po promoci nastoupil na II. Chirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. 1984 – 2001 pracoval v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se podílel na rozvoji programu transplantací ledvin, jater a srdce. 2002 – 2007 přednosta Kardiochirurgické kliniky FN UP v Olomouci a od r. 2007 ředitel CKTCH v Brně. Autor nebo spoluautor 119 publikací a 280 přednášek, řešitel nebo spoluřešitel 17 výzkumných úkolů nebo grantů. Absolvoval odborné stáže na kardiochirurgických a transplantačních oddělení v Londýně, New Yorku, Dallasu a Loma Lindě. Vědecký tajemník České transplantační společnosti, člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie, české kardiologické společnosti, European Association for Cardio-thoracic Surgery a The Society of Thoracic Surgeons.


MUDr. Martin OLIVERIUS, Ph.D., FEBS

Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
a 1. Chirurgická klinika FVL UK Praha
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Působí ve funkci zástupce přednosty kliniky transplantační chirurgie IKEM a je vedoucím programu transplantace tenkého střeva. Jako český zástupcem Evropského výboru Transplantační divize při UEMS se podílí na postgraduálním vzdělávání zahraničních lékařů, přípravě a zkoušení evropských atestací z transplantační a hepatopankreatobiliární chirurgie. Je členem výboru ELITA při ESOT. Podílí se na přípravě a realizaci studií a symposia pořádaných touto společností. Aktivně přednáší a publikuje v transplantologii a onkochirurgii. Člen mnoha českých a zahraničních společností.


MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

 • narodil jsem se 14.4.1972 v Hradci Králové
 • střední školu (Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové) jsem ukončil maturitou v roce 1990
 • Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové jsem studoval od roku 1990, promoval jsem v roce 1996
 • 7.12.2000 jsem získal atestaci z urologie
 • v roce 2004 jsem se zúčastnil tříměsíční stáže na Klinice transplantační chirurgie a chirurgie jater v univerzitní nemocnici ve švédské Uppsale, kde jsem byl školen v oblasti odběru orgánů a transplantacích jater, ledvin a slinivky
 • od 1.3.2004 jsem odborným asistentem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 2.12.2004 jsem získal Licenci České lékařské komory pro výkon funkce odborného zástupce a výkon soukromé praxe v oboru urologie
 • v roce 2005 jsem se zúčastnil dvouměsíční stáže na Klinice transplantační chirurgie a chirurgie jater v univerzitní nemocnici ve švédské Uppsale, kde jsem se podílel na experimentech v oblasti xenotransplantací
 • 1.10.2008 mi byla Ministerstvem zdravotnictví udělena specializovaná způsobilost pro obor urologie
 • 17.6.2009 jsem obhájil dizertační púráci na téma „Patogeneze lymfokély po transplantaci ledviny“ a získal jsem titul Ph.D.
 • od 1.1.2010 jsem vedoucím oddělení Urologické kliniky FN v Hradci Králové
 • jsem autorem či spoluautorem více než 50 odborných článků a více než 70 přednášek

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

nar. 20.4. 1948, Praha

Vzdělání:
ZDŠ – Praha 3, Jiřího nám. – 1954 – 1963
SVVŠ Praha 3, Na Pražačce – 1963 – 1966
FVL UK Praha – 1966 – 1972

Praxe:
1972 – 1974 – chir.odd.nemocnice Nymburk – sek.lékař
1974 – 1990 – IKEM – chirurg na Klinice kardiovask.a transpl. chir.
1983 – 1984 – Ochsner Med.Foudation – New Orleans,USA –fellowship na srdeční chir.
1990 – 1991 – Odense University Hospital – consultant – odd.srdeční chirurgie
1991 – nyní – přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
1997 – nyní – přednosta Kardiocentra IKEM

Odbornost a věd.hodnosti:
1975 – atestace chirurgie I.
1981 – atestace chirurgie II.
1987 – atestace kardiochirurgie
1997 – atestace z cévní chirurgie
1998 – Evropská atestace z kardiochirurgie-fellow ot the EACTS
1978 – CSc – název práce: Vliv průtoku na osud žil.štěpů v tepenném řečišti.
1988 – DrSc.-název práce: Dlouhodobý osud rekonstrukcí věnčitých tepen a možnosti jeho ovlivnění.
1997 – Doc. –název práce: Chirurgická léčby ICHS a jejích komplikací.
2000 – prof.chirurgie

Pedagogická činnost:
1987 – nyní – asistent, nyní vedoucí Subkatedry kardiovaskulární chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
1992 – nyní – výuka mediků 1.LF UK (zájmový kroužek,přednášky – I.chir.klinika)

Členství v odborných a vědeckých společnostech:
Spolek lékařů českých v Praze – čestné členství
Česká chirurgická společnost
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie – člen výboru
Česká kardiologická společnost – čestné členství
European Association for Cardio-thoracic Surgery
The Society of Thoracic Surgeons – USA
International Society of Cardio-thoracic Surgeons
The New York Academy of Sciences
International Society of Heart and Lung Transplantation


MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Transplantační medicíně se věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka TC IKEM. Od 1995 do března 2005 byla předsedkyní Komise koordinátorů České republiky, od 1998 členkou výboru České transplantační společnosti (1998-2002, 2007-2008 vědecký sekretář), v letech 2002-2006 a 2008-2012 byla předsedkyní ČTS. Zabývá se především dárcovstvím orgánů, úzce spolupracuje s ČSARIM a ČSIM. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci v časopisech Transplantation, Transplant International, American Journal of Transplantation.


MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. (*4.3.1972, Plzeň)

Promoce – 6/96 na LF UK v Plzni. Postgraduální vzdělání – atestace: vnitřní lékařství 4/99, nefrologie 4/03, Ph.D. (disertační práce „Cytomegalovirová infekce po transplantaci ledviny“) 5/2010. Klinická praxe – od 9/96 nefrologie, I. interní klinika, FN Plzeň, od 1/98 do současnosti s hlavním zaměřením na transplantační nefrologii (lůžková + ambulantní část, klinický výzkum), od 9/06 vedoucí nefrologie I. interní kliniky. Vědecká činnost – anémie u HD populace, infekce po Tx ledviny. Pravidelné prezentace na hlavních mezinárodních kongresech (ATC, TTS, ESOT…), publikace v prestižních časopisech s vysokou hodnotou impakt faktoru (např. J Am Soc Nephrol, Am J Transplant, Antivir Ther, Transplantation) s aktuálním počtem citací 187 a Hirsch indexem 7. Ocenění – cena Jana Broda za nejlepší publikaci v oboru v 2005, cena ČTS za nejlepší publikaci v oboru v letech 2005, 2009, 2010, cena ČNS za nejlepší publikaci v oboru v 2008. Členství v odborných společnostech – The Transplantation Society, The European Society for Organ Transplantation, ČTS (člen výboru 2004-2008, revizní komise 1010-2012), ČNS (člen výboru 2012-2016, vědecký sekretář 2012-2014).

Seznam publikací (originální studie) v časopisech s impakt faktoremReischig T., Bouda M., Opatrný K. Jr., Těšínský P., Čepelák M., Duras P, Třeška V. Management of acute necrotizing pancreatitis after renal transplantation. Transplant Proc. 2001 Feb-Mar;33(1-2):2020-3.
– Opatrny K Jr, Reischig T, Vienken J, Eiselt J, Vit L, Opatrna S, Sefrna F, Racek J, Brown GS. Does treatment modality have an impact on anemia in patients with chronic renal failure? Effect of low- and highflux biocompatible dialysis. Artif Organs 2002 Feb;26(2):181-8.
Reischig T., Opatrny K. Jr., Bouda M., Treska V., Jindra P., Svecova M. A randomized prospective controlled trial of oral ganciclovir versus oral valacyclovir for prophylaxis of cytomegalovirus (CMV) disease after renal transplantation. Transpl Int 2002, 15: 615-622.
– Třeška V., Racek J., Kuntscher V., Hasman D., Kobr J., Molacek J., Trefil O., Hes O., Reischig T. Plasma and Tissue Levels of Free Oxygen Radicals in Recipients of Kidneys From Non-Heart-Beating Donors: Does Recipient Pretreatment With Antioxidant Drugs Make Sense? An Experimental Study in Pigs. Transplant Proc 2002, 34: 3060-3064.
Reischig T., Jindra P., Mares J., Cechura M., Svecova M, Hes O., Opatrny K. Jr., Treska V. Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation 2005, 79: 317-324.
Reischig T., Opatrny K. Jr., Treska V, Mares J., Jindra P., Svecova M. Prospective comparison of valacyclovir and oral ganciclovir for prevention of cytomegalovirus disease in high-risk risk renal transplant recipients.Kidney Blood Press Res 2005, 28: 218-225.
Reischig T., Jindra P., Svecova M., Kormunda S., Opatrny K. Jr, Treska V. The impact of cytomegalovirus disease and asymptomatic infection on acute renal allograft rejection. J Clin Virol 2006, 36: 146-151.
– Hora M., Reischig T., Hes O., Ferda J., Klečka J. Urological complications of congenital nephrogenic diabetes insipidus – long-term follow-up of one patient. Int Urol Nephrol 2006, 38(3-4): 531-532.
– Ferda J, Hora M, Hes O, Reischig T, Kreuzberg B, Mirka H, Ferdova E, Ohlidalova K, Baxa J, Urge T. Computed tomography of renal cell carcinoma in patients with terminal renal impairment. Eur J Radiol 2007, 63: 295-301.
Reischig T., Jindra P, Hes O., Švecová M., Klaboch J., Třeška V. Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation. Am J Transplant 2008, 8: 69-77.
– Hes O, Šíma R, Němcová J, Hora M, Bulimbasic S, Kazakov DV, Ürge T, Reischig T, Dvořák M and Michal M. End-stage kidney disease: gains of chromosomes 7 and 17 and loss of Y chromosome in nonneoplastic tissue. Virchows Arch 2008; 453(4): 313-9.
Hora M, Hes O, Reischig T, Ürge T, Klečka J, Ferda J, Michal M, Eret V. Tumours in end-stage kidney, Transplant Proc 2008; 40: 3354-8
– Kacerovska D., Vrtel R., 1Michal M., Vanecek T., Vodicka R., Kreuzberg B., Ricarova R., Pizinger K., Danis D., Reischig T., Kazakov D.V. TSC2/PKD1 Contiguous gene syndrome: A report of 2 cases with emphasis on dermatopathologic findings. Am J Dermatopathol 2009, 31: 532-541.
Reischig T., Jindra P., Hes O., Bouda M., Kormunda S., Treska V. Effect of cytomegalovirus viremia on subclinical rejection or interstitial fibrosis and tubular atrophy in protocol biopsy at 3 months in renal allograft recipients managed by preemptive therapy or antiviral prophylaxis. Transplantation 2009, 87(3): 436-444.
Reischig T., Němcová J., Vaněček T., Jindra P., Hes O., Bouda M., Třeška V. Intragraft cytomegalovirus infection: results of randomized trial of valacyclovir prophylaxis vs. preemptive valganciclovir therapy in renal transplant recipients. Antivir Ther 2010, 15: 23-30.
Reischig T, Prucha M, Sedlackova L, Lysak D, Jindra P, Bouda M, Matejovic M. Valganciclovir prophylaxis against cytomegalovirus impairs lymphocyte proliferation and activation in renal transplant recipients. Antivir Ther 2011, 16: 1227-1235.
Reischig T. Advances in cytomegalovirus-preventive strategies in solid organ transplantation: defending pre-emptive therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2012, 10: 51-61.
– Kielberger L, Bouda M, Jindra P, Reischig T. Pharmacoeconomic impact of different regimens to prevent cytomegalovirus infection in renal transplant recipients. Kidney Blood Press Res 2012, 35: 407-416.


MUDr. Jiří Samlík

Narozen 20. 3. 1951 v Ostravě
absolvent Lékařské fakulty UP Olomouc (1975)
atestace chirurgie I. a II. stupně, atestace cévní chirurgie (2000)
1975 – 1995. ZN Vítkovice, chirurgické odd.; od r. 1989 ve funkci staničního lékaře operačního oddělení.
1996 – 2001 FNsP Ostrava, chirurgická klinika; od r. 1996 ve funkci staničního lékaře; specializace cévní chirurgie,
od r. 1996 členem transplantačního týmu chirurgické kliniky.
2002 – dosud vedoucí lékař Transplantačního centra FN Ostrava.


Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

narozen 1955 v Praze, pracuje od roku 1980 v Institutu klinické a experimentální medicíny, nyní jako přednosta Kliniky diabetologie Centra diabetologie a vedoucího Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM.
Prof. Saudek se podílel na transplantační léčbě více než 400 pacientů, kteří podstoupili transplantaci pankreatu, pod jeho vedením byl v roce 2005 na základě systematického výzkumu v experimentu zahájen klinický program transplantací Langerhansových ostrůvků. Postupně byl řešitelem více než 15 výzkumných projektů IGA, GAČR a MŠMT, zaměřených zejména na možnosti transplantační léčby diabetu.
Prof. Saudek je dále prezidentem společnosti AIDPIT (Artificial Insulin Delivery Pancreas and Islet Transplantation) a členem výboru EPITA (European Pancreas and Islet Transplant Association.), kromě toho je členem Světové transplantační společnosti (TTS), EASD (Evropské diabetologické společnosti), Cell Transplant Society a působí jako editor časopisu Reviews of Diabetic Studies. Usiluje o rozšíření a zlepšení transplantační léčby u pacientů s diabetem.


Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

2.dubna 1968 narozen v Praze, jako druhý ze tří dětí rodičů MUDr. Jiří Seeman, DrSc. a Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.
1974-1982 Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Praha 1, Ostrovní ulice
1982-1986 Gymnasium v Praze 5, Na Zatlance
27.5.1986 maturitní zkouška
září 1986 začátek studia na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
1989-1993 stáže: Essen (genetické oddělení), Hannover (dětská klinika), Louny (interní a chirurgické oddělení), Göttingen (dětská klinika), Vídeň (interní klinika)
6. června 1993 promoce na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
květen-srpen 1993 sekundární lékař I. dětské kliniky FN Motol
září 1993- postgraduální studium na Universitě Heidelberg, (farmakologický
– prosinec 1994 ústav a dětská klinika) ukončené disertační prací
od ledna 1995 sekundární lékař I. dětské kliniky FN Motol
22. července 1995 promoce na Lékařské fakultě University Heidelberg
7.května 1996 atestace I.stupně z pediatrie
říjen 1997 hospitace na Dětské klinice Univerzity Jena
14.listopadu 1997 obhajoba kandidátské dizertační práce na 2.LF UK Praha
červenec-září 1999 stáž v Dětské nemocnici Houston, Texas
28.března 2000 atestace II.stupně z pediatrie
od listopadu 2001 odborný asistent na Pediatrické klinice 2.lékařské fakulty UK Praha a vedoucí programu Transplantace ledvin u dětí ve FNM
20.května 2004 habilitace docentem v oboru pediatrie na 2.LF UK Praha
20.června 2006 atestace z dětské nefrologie
8.prosince 2010 jmenování profesorem v oboru pediatrie na Univerzitě Karlově v Praze

Granty a výzkumné záměry:

 1. spoluřešitel grantu IGA č.9462 při FN Motol „Polycystické onemocnění ledvin v dětském věku“ (od ledna 1996 do prosince 1998)
 2. nositel postdoktorandského grantu GAČR č. 306/98/P088 „Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku u dětí s chronickým ledvinovým onemocněním“ (od ledna 1998 do prosince 2000)
 3. spoluřešitel grantu IGA č. NE 6295/3 „Ovlivnění hypertenze, proteinurie a progrese onemocnění u dětí s autozomálně dominantním onemocněním ledvin (od ledna 2000)
 4. spoluřešitel grantu IGA „Vliv ibuprofenu na vznik pyelonefritických jizev“ (2000-2002)
 5. spoluřešitel grantu IGA č.NE/6198-3 „Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v České republice (2000-2002)
 6. hlavní řešitel grantu IGA č. NE/7629-3 „Lze zkvalitněním diagnostiky a léčby arteriální hypertenze zlepšit přežívání štěpu a kardiovaskulární riziko u dětí po transplantaci ledviny?“ (2003- 2005, hodnocení A)
 7. spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT č. 0021620819 „Náhrada funkce některých životně důležitých orgánů“ (od ledna 2005)
 8. spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT č. 0021620819 „Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých vrozených vývojových vad a chorob geneticky podmíněných či s genetickou dispozicí v prenatální a postnatální fázi vývoje“ (od ledna 2005)
 9. hlavní řešitel grantu IGA č. NR/9524-3 „Léčba proteinurie a hypertenze inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu u dětí po transplantaci ledviny“ (2007-2009, oceněno Čestným uznáním ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010)
 10. spoluřešitel grantu IGA č. NM 7719-3/2003 „Konsumpční trombotické mikroangiopatie – etiologie, patofyziologie a diagnostika“ (2007-2009)
 11. spoluřešitel grantu GAUK č. 91010 „Genetický podklad kortikorezistentního nefrotického syndromu v populaci českých dětí“ (od ledna 2008)
 12. hlavní řešitel grantu IGA č. NT 11457-5 „Multigenní etiologie dědičných chorob ledvin u dětí s polycystozou ledvin a atypickým hemolyticko uremickým syndromem (od října 2010).

Členství v odborných společnostech:

 1. Česká pediatrická společnost (ČPS)
 2. Česká nefrologická společnost (ČNS)
 3. Česká společnost pro hypertenzi (ČSH)
 4. Česká transplantační společnost (ČTS)
 5. Pracovní společnost pro dětskou hypertenzi (APH)
 6. Mezinárodní společnost pro dětskou hypertenzi (IPHA)
 7. Německá pracovní společnost pro dětskou nefrologii (APN)
 8. Evropská společnost pro dětskou nefrologii (ESPN) – člen výboru 2009-2011
 9. Mezinárodní společnost pro dětskou nefrologii (IPNA)

Znalost cizích jazyků:
angličtina, němčina, ruština

Získaná ocenění
1.místo v soutěži České pediatrické společnosti o nejlepší časopiseckou práci v roce 2004
1.místo v soutěži České společnosti pro hypertenzi o nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2004
1.místo v soutěži České pediatrické společnosti o nejlepší publikaci v roce 2005
1.místo v soutěži České společnosti pro hypertenzi o nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2006
Zvláštní cena České nefrologické společnosti za soubor publikací v roce 2009.
Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje: Léčba proteinurie a hypertenze inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu u dětí po transplantaci ledviny.

Seznam vybraných publikací s transplantační problematikou (s IF tučně)

 1. Seeman T, Dušek J, Vondrák K, Šimková E, Kreisinger J, Feber J, Janda J: Ambulatory blood pressure monitoring in children after renal transplantation. Transplantation Proceedings 2004, 36:1355-1356. (IF 0.511)
 2. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Janda J: Proteinuria in children after renal transplantation. Transplant Proc 2005, 37: 4282- 4283. (IF 0.799)
 3. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Feber J, Dvořák P, Janda J: Control of hypertension in children after renal transplantation. Pediatr Transplant 2006, 10: 316-322.
 4. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Janda J: Zlepšená kontrola hypertenze a její vliv na funkci štěpu u dětí po transplantaci ledviny. Čas Lék Čes 2006, 145: 635-638.
 5. Seeman T: Dvoustá transplantace ledviny u dítěte. Medical Tribune 2006, III(18): C5.
 6. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Dvořák P, Janda J: Improved control of hypertension in children after renal transplantation: Results of a two-yr interventional trial. Pediatr Transplant 2007, 11: 491-497.
 7. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Stuchlíková H, Janda J: Reduction of proteinuria during intensified antihypertensive therapy in children after renal transplantation. Transplant Proc 2007, 39(10): 3150-3152.
 8. Seeman T, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Dvořák P, Janda J: Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štěpu u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii 2008, 14: 142-149.
 9. Seeman T: Hypertension after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2009, 24: 959-972
 10. Feber J, Špatenka J, Seeman T, Matoušovic K, Zeman L, Dušek J, Morávek J, Janda J, Barrowman NJ, Guerra L, Leonard M: Urinary tract infections in pediatric renal transplant recipients – a two center risk factors study. Pediatr Transplantation 2009, 13: 881-886.
 11. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK, Dillon MJ, Ferreira I, Invitti C, Kuznetsova T, Laurent S, Mancia G, Morales-Olivas F, Rascher W, Redon J, Schaefer F, Seeman T, Stergiou G, Wühl E, Zanchetti A: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendation of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009, 27: 1719-1742.
 12. Seeman T, Dusek J, Vondrák K, Spatenka J, Feber J: Profiling proteinuria in children after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2009, 24: 2439-2444.
 13. Procházka M, Slabý K, Seeman T, Janda J, Radvanský J: Prevalence metabolického syndromu a tělesná zdatnost u dětí a dospívajících s transplantovanou ledvinou – předběžné výsledky. Med Sport Boh Slov 2010, 19: 94-104.
 14. Seeman T, Dušek J, Vondrák K, Janda J: Ramipril in the treatment of proteinuria in children after renal transplantation. Pediatr Transplant 2010, 14: 283-287.
 15. Rosík T, Seeman T: Proteinurie u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii 2011, 17: 8-14.
 16. Jungraithmayr TC, Hofer K, Cochat P, Chernin G, Cortina G, Fargue S, Grimm P, Knueppel T, Kowarsch A, Neuhaus T, Pagel P, Pfeiffer KP, Schäfer F, Schönermarck U, Seeman T, Toenshoff B, Weber S, Winn MP, Zschocke J, Zimmerhackl LB. Screening for NPHS2 mutations may help predict FSGS recurrence after transplantation. J Am Soc Nephrol. 2011 Mar;22(3):579-85. IF 8.288
 17. Špatenka J, Seeman T, Foltynová E, Burkert J, Dusek J, Vondrák K, Janda J, Habrmanová A, Krejcová J, Matousovic K. Effect of donor/recipient body weight ratio, donor weight, recipient weight and donor age on kidney graft function in children. Nephrol Dial Transplant. 2011 Jun 6. [Epub ahead of print] IF 3.564
 18. Kramer AM, van Stralen KJ, Jager KJ, Schaefer F, Verrina E, Seeman T, Lewis MA, Boehm M, Simonetti GD, Novljan G, Groothoff JW. Demographics of blood pressure and hypertension in children on renal replacement therapy in Europe. Kidney Int. 2011 Nov;80(10):1092-8. IF 6.105
 19. Dvorakova HM, Szitanyi P, Dvorak P, Janda J, Seeman T, Zieg J, Lanska V, Kotaska K, Pitha J. Determinants of premature atherosclerosis in children with end-stage renal disease. Physiol Res 2011, v tisku (IF 1.853)
 20. Pokorná E, Bachleda P, Dedochová J, Fixa P, Kuman M, Navrátil P, Němec P, Reischig T, Samlík J, Seeman T, Sobotová D, Špatenka J, Trunečka P, Třeška V, Viklický O, Zadražil J. Přehled výsledků transplantací ledvin v České republice. Vnitř Lék 2011, 57(7-8): 645-649.
 21. Fiala R, Roček M, Šimonek J, Feber J, Peregrin J, Seeman T, Podracká L, Špatenka J. Extraanatomický av zkrat u 4letého dítěte jako most k transplantaci ledviny – kasuistika. Orgánové transplant 2011, 7(1-2): 3-5.

 • MUDr. Jaroslav ŠPATENKA, CSc.

  nar. 1945.
  Pracovní zařazení: Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, Přednosta TC od 1991 dosud, odpovědná osoba specializované tkáňové banky kardiovaskulární tkáně od 2011
  Vzdělání: FVL UK Praha – 1969, Atestace I. a II. st. chirurgie, kardiochirurgie. CSc. 1989
  Prezentace: 144 publikací a 398 přednášek, spoluautor 13 monografií, 3 skript pro posluchače lékařských fakult
  Oblasti zájmu a angažovanost v transplantologii: Tx ledvin a přístupy pro HD u dětí od 1980, banking a klinické použití alotransplantátů srdečních chlopní a cév v kardiochirurgii od r. 1982, Transplantace hrudních orgánů 1989-1990, Harefield Hospital, Velká Británie. Člen řady českých a zahraničních odborných společností. Člen výboru EATB (Evropská asociace tkáňových bank) 2005 až 2009. Práce ve výboru či revizní komisi výboru České transplantační společnosti nepřetržitě od 1998.


  prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

  Datum a místo narození:
  13.11.1957,Plzeň, r.č. 57 11 13 / 1459

  Adresa:
  U Českého dvora 11,317 02 Plzeň

  Fakulta:
  Lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Plzeň

  Rok promoce:
  1982

  Atestace:
  1985 – první atestace z chirurgie
  1991 – druhá atestace z chirurgie
  1997 – atestace z cévní chirurgie

  Vědecký titul:
  Docent (1994)- habilitační práce: Trombotické uzávěry pánevních a periferních tepenných rekonstrukcí u ischemické choroby dolních končetin.
  CSc. (1990) – kandidátská práce: Současné možnosti léčby trombotických uzávěrů bypassů v rekonstrukční chirurgii tepen dolních končetin.
  DrSc. (1999) – Klinické využití endogenních markerů v cévní a transplantační chirurgii. Prof. chirurgie (1999)

  Pedagogická praxe: soustavná výuka českých studentů medicíny (přednášky, praktika, semináře)– 23 let
  Výuka zahraničních studentů v angličtině (přednášky, praktika, semináře) – 18 let
  Odborné vedení doktorandů – 19 let
  Školitel v oblasti cévní chirurgie a transplantologie v přípravě pro atestaci z chirurgie vyššího stupně
  Předseda komise pro státní zkoušky z chirurgie
  Předseda oborové rady chirurgie
  Předseda komise pro obhajoby doktorandských dizertačních prací pro obor chirurgické obory, anesteziologie a resuscitace
  Předseda komise pro státní zkoušky bakalářského studia- chirurgické obory
  Hodnotitel grantových návrhů UK a GA MZ ČR

  Odborné stáže:
  1986 cévní chirurgie Nemocnice na Homolce
  1989,1994,1996 – Dept.of Vascular Surgery,Univ.Hosp.Nottingham, U.K.
  1996 – Transplantation Centre,Univ.Hosp.in Pittsburgh ,U.S.A.
  2002 – Hong Kong Univ.Hospital, Čína

  Zaměstnání:
  přednosta chirurgické kliniky FN Plzeň – Lochotín
  přednosta Transplantačního centra v Plzni
  proděkan LF UK v Plzni

  Členství:
  Česká chirurgickáspolečnost,Česká lékařská společnost J.E.P., Českátransplantologická společnost, Vědecký sekretář České kardiovaskulární společnosti, Secretary General ofEuropean Society forCardiovascularSurgery, člen výboru International AssociationofSurgeons and Gastroenterologists,člen European Society of Vascular and Endovascular Surgery, člen International Association of Vascular Surgeons, Česká angiologická společnost, European Society of Organ Transplantation, člen redakční rady Rozhledy v chirurgii, člen redakční rady Cor et Vasa
  Člen Vědecké rady UK v Praze a LFUK v Plzni

  Ocenění:
  cena Spolku lékařů v Plzni za rok 1997 – práce s názvem „Kdy indikovat fibrinolýzu u akutních tepenných uzávěrů“
  3.místo v Prusíkově ceně pro rok 1999 v oboru angiologie – práce s názvem „Metabolismus cytokinů u nemocných s aneuryzmatem břišní aorty“
  Cena rektora UK za monografii Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
  Čestné členství Slovenské chirurgické společnosti (2008)
  Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti (2009)
  Pamětní medaile Univerzity J.A.Komenského v Bratislavě (2009)

  Monografie:
  Autor:
  Aneuryzma břišní aorty (Grada 1999)
  Cytokiny u ischemické choroby dolních končetin, aneuryzmat břišní aorty a transplantací ledvin ( Imunotech, 2 001)
  Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
  Propedeutika vybraných klinických oborů. (Grada, 2003)
  Dárce s Nebijícím srdcem (Maxdorf, 2008)

  Spoluautor:
  Diabetická noha. (Galén, Praha 1998);
  Arteriální aneuryzmata. Základy endovaskulární léčby. (ATD, Hradec Králové,1999)
  Chirurgie jater (Maxdorf, Praha 2004)
  Kolorektální karcinom (Grada, Praha 2004)
  Radiofrekvenční ablace nádorů jater (Maxdorf, 2006)
  Základy speciální chirurgie (Karolinum, 2008)
  Chirurgie jater (Maxdorf, 2008)
  Hepato-pankreato-biliární chirurgie (Maxdorf, 2012)

  Počet publikací :
  323( hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

  Počet přednášek:
  601 ( hlavní téma –jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

  Granty:
  řešitel 6 , spoluřešitel 12 grantů a 1 výzkumného úkolu
  spoluřešitel 7.RP – FAD
  Ženatý, 2 dcery.
  V Plzni 1.3.2012


  Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

  Po absolvování gymnasia a 1. lékařské fakulty UK v Praze v roce 1991 nastoupil jako lékař na III interní výzkumnou základnu IKEM v r. 1994 složil atestaci z 1. stupně z vnitřního lékařství, v r. 1998 nástavbovou atestaci z nefrologie. V letech 1997-1998 absolvoval dlouhodobou stáž v transplantační laboratoři na univerzitě v německém Essenu, v roce 1999 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Terapeutické ovlivnění chronické rejekce v experimentálním modelu“, v roce 2005 obhájil habilitační práci „Mechanizmy vzniku a progrese chronické transplantační nefropatie a byl mu udělen titul docent a v roce 2009 byl jmenován profesorem vniřního lékařství UK v Praze. V současnosti pracuje jako přednosta Kliniky nefrologie Transplantačního centra IKEM, je vedoucím Transplantační laboratoře.
  Je řesitelem mnoha grantových projektů a výzkumných studií včetně mezinárodních konsorcií zaměřených na studium transplantační tolerance (RISET, BioDrim). Je školitelem 4 studentů, kteří úspěšně dokončili postgraduální studium zaměřené na transplantační problematiku a další studenty v současnosti vede. Hlavním tématem jeho výzkumné činnosti je problematika transplantací ledvin se zaměřením na molekulární patologii a transkriptomiku a výzkum transplantační tolerance. Celkem publikoval mimo jiné 106 prací registrovaných v PubMed, jeho SCI 516 a HI 12. Je hlavním autorem 3 monografií, mimo jiné „Transplantace ledviny v klinické praxi“.


  MUDr. Štefan Vítko, CSc (*1953, Kežmarok)

  Absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze (1978), sekundární lékař III.Interní výzkumné základy IKEM, Praha (1979-1985), odborný asistent I.interní klinika 1.Lékařské Fakulty UK v Praze 2 (1986-1992), přednosta Transplantcentra IKEM, Praha (1992-2007), ředitel IKEM (2006-2007), vedoucí lékař Kliniky nefrologie IKEM (2008-).
  Spoluzakladatel Společnosti dialyzovaných a transplantovaných (1989), zakladatel Nadace Karla Pavlíka (na podporu dárcovství a transplantací orgánů) 1992), zakladatel a první předseda České transplantační společnosti (1998), člen výboru (2003-2007) a prezident kongresu Evropské transplantační společnosti (ESOT) v Praze (2007).
  Cena Evropské společnosti transplantačních koordinátorů za rozvoj transplantačního a dárcovského programu (1995, 1997, 2007), čestný člen Slovenské lékařské společnosti (2006), čestný člen Maďarské transplantační společnosti (2007), čestný člen Polské společnosti pro transplantace orgánů (2010), člen mezinárodních transplantačních společností.
  Člen mezinárodní ediční rady „Organs and Tissues“ (1999-), „Annals of Transplantation“ (2000), Americam of Journal Kidney Diseases (2003). Publikované práce v peer-reviewed časopisech z oblasti nefrologie, dárcovství orgánů a imunosuprese.


  Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

  Narozen 6.2. 1954, absolvent LF UP v Olomouc. Atestace I a II. st. z vnitřního lékařství, atestace z nefrologie. Přednosta III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci. Autor a spoluautor cca 105 publikací, 250 přednášek, jedné monografie a 4 kapitol v monografiích s převažujícím zaměřením na problematiku nefrologie a transplantologie.
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI