ZASLAT HESLO


prof. MUDr Miloš Adamec, CSc.

 • Narozen 4. 8. 1959
  Profesor chirurgie, do roku 2011 přednosta Kliniky transplantační chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Transplantační chirurgii se věnuje od počátku své profesní kariéry, samostatně provedl více jak 1000 orgánových transplantací (ledviny, játra, pankreas). Výsledky své práce přednášel na prestižních domácích i zahraničních kongresech. Je spoluautorem 3 českých monografií o odběrech orgánů a transplantacích jater a pankreatu. Dále autorem 20 kapitol v jiných monografiích s transplantační tématikou. Publikoval více než 100 vědeckých článků, z toho 30 v zahraničních časopisech s IF. Člen transplantační divize evropské chirurgické společnosti a nositel evropského diplomu pro transplantační chirurgii.
  Čestný člen Slovenské chirurgické společnosti za rozvoj programu transplantace jater


prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

II. chirurgická klinika FNOL a LFUP, přednosta kliniky, přednosta Transplantačního centra FNOL, přednosta Komplexního kardiovaskulárního centra FNOL
atestace I. a II. stupně z chirurgie, atestace z cévní chirurgie.
vědecko výzkumná činnost: ukončené projekty – řešitel výzkumného záměru, řešitel 3 probíhajících grantů
Pedagogická činnost: od r. 1988 LFUP- dosud: LFUP Olomouc, školitel 8 studentů postgraduálního studia (6 studia ukončena)
Členství ve vědeckých společnostech: Česká chirurgická společnost, Česká kardiovaskulární společnost, Česká transplantační společnost (místopředseda výboru).
odborné stáže: IKEM Praha, Klinika všeobecné a transplantační chirurgie Essen, SRN, AKH Vídeň, Hannover; vše zaměřeno na cévní a transplantační chirurgii
profesionální praxe: 35 let všeobecná chirurgie, 27 let cévní a transplantační chirurgie publikační a přednášková a publikační činnost: 152 publikací (autor a spoluautor), 2 monografie, 3 spoluautor monografie, celkem 910 citací (270 SCI), 315 přednášek (autor a spoluautor).


MUDr. Jan Burkert, Ph.D.

Oddělení transplantací a tkáňové banky a Klinika kardiovaskulární chirurgie, FN Motol

Narozen: 1968, ženatý – 4 děti.
Promoce: 2. LFUK Praha 1994
Atestace: I. st. Chirurgie 1997, Kardiochirurgie 2002, Cévní chirurgie 2005,
Ph.D. 2009 – obor experimentální chirurgie

Pregraduální zahraniční stáže

 • 1993 Dept. of. General Surgery, Spital Schwyz, Švýcarsko, 3 měsíce
 • 1992 Dept. of General Surgery, Krankenhaus Martha Maria, Mnichov, Německo, 2 měsíce
 • 1991 Dept. of Pediatric Surgery, General Hospital of Denver, Denver, USA, 8 týdnů
 • 1990 Dept. of Cardiac Surgery & Heart Science Centre, Harefield Hospital, Londýn, Velká Británie, 6 týdnů

Postgraduální praxe

 • 2014 – nyní Oddělení transplantací a tkáňové banky OTTB – primář
 • 2003 – 2013 Transplantační centrum FN Motol – transplantace ledvin u dětí, zajištění mimotělního oběhu u transplantací plic
 • 2011 – 2013 Specializovaná tkáňová banka STB85 FN Motol – banka kardiovaskulární tkáně – Příprava a zpracování chlopenních alotransplantátů – odpovědná osoba
 • 1996 – nyní Klinika kardiovaskulární chirurgie 2.LF UK a FN Motol, Praha
  • 2013 – 2014 pověřený přednosta kliniky
  • od 2007 zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum
  • 2006 – 2007 pověřený přednosta kliniky
  • 2005 – 2006 primář kliniky
 • 2001 – Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, 4 měsíce
 • 1994 – 1996 III. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Postgraduální praxe zahraniční

 • 2011 -2013 Dept.of Cardiac Surgery, Western Georgia National Center of Medicine, Kutaisi, Gruzie, program tréninku zahraničních kolegů Zorganizoval a vedl 8x „Postgraduální specializační kurzy moderní kardiochirurgie“, včetně praktického zavedení operačních technik
 • 2003 – 2004 Dept. of Cardiac and Thoracic Surgery, Royal Brompton Hospital, Londýn, Velká Británie, 12 měsíců, pozice Senior Specialist Registrar
 • 2001 Dept. of Cardiac Surgery, Royal Bristol Infirmary, Bristol, Velká Británie, 2 měsíce, pozice Fellow Trainee

Členství v odborných společnostech

 • 1999 Česká transplantační společnost
 • 1997 Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • 2000 European Association of Cardio-Thoracic Surgery
 • 2007 European Association of Tissue Banks

Jazykové znalosti:

anglický jazyk (IELTS 2001 British Council), německý jazyk, ruský jazyk

Pedagogická činnost:

 • 2014 – nyní školitel studenta doktorandského studia
 • 2005 – nyní lektor 2. lekařské fakulty UK – obor kardiochirurgie a cévní chirurgie

Vědecká aktivita

Doktorandská disertační práce:
2009 Změna kvality tkáně alogenního chlopenního štěpu během zpracování – morfologické změny sledovane skenovacím mikroskopem

Spoluautor výzkumných grantů Ministerstva zdravotnictví České republiky:
1998 Miniaturisace mimotělního oběhu (úspěšně ukončeno v roce 1998)
1995 Gianturco tracheobronchialní stenty po plicních transplantacích (úspěšně ukončeno a nominováno na Cenu Ministerstva zdravotnictví)

Publikační odborná činnost:

české časopisy 14, zahraniční časopisy 17, (10 s IF)

Přednášková odborná činnost:

tuzemská a zahraniční symposia 39

červen 2014


MUDr. Monika Hrabalová, PhD.

Dosažené vzdělání:
LF UP – ukončeno 1993
Atestace z chirurgie I. Stupně 1996
Atestace z klinické výživy a metabolické péče 2014-07-21
Doktorské studium: ukončeno 2004

Praxe:
od r. 1993, I. chirurgická klinika FNOL do r. 2012
od r. 2012 Transplantační centrum FN OL
od r. 2008 Nutriční ambulance při IPCHO FN OL

Publikační činnost:
Vliv různých protektivních roztoků na funkci transplantované ledviny. (Effect of various protective solutions on function after kidney transplantation.) Biomedical papaers vol. 147(2) December 2003, str. 197-203 (obhajoba disertační práce na téma)

Petřivalského-Rapantův chirurgický den – duben 2010
Léčba komplikací po rekonstrukčních výkonech pro karcinom v proximální části GIT, kasuistická sdělení. Hrabalová M., Bohanes T., Dlouhý M., Aujeský R., Vrba R., Neoral Č.

3. Československý transplantační kongres, 16. – 18. 9. 2010
Vývoj odběrové aktivity v Transplantačním centru Olomouc za posledních 15 let. Hrabalová M., Koblovská R., Kalinová L., Bachleda P., Transplantační centrum FN Olomouc, II. chirurgická klinika FN Olomouc

14. Postgraduální kurz SEPSE a MODS Ostrava 24. – 27. 1. 2012
Odběrová aktivita Transplantačního centra FN Olomouc v číslech. (poster)
Hrabalová M., Bachleda P., Fialová J., Koblovská R.


MUDr. Libor Janoušek, PhD.

Institut Klinické a Experimentální medicíny ( IKEM )
Videňská 1958/9
Praha
14800
+420261362231
e-mail: lija@medicon.cz

Datum narození: 29.3.1970

Místo narození: Praha

Vzdělání:
Gymnázium Vítězná pláň 1984- 1988
1.LF UK ( 1994 )
Atestace z Chirurgie 1997
Atestace z Cévní chirurgie 2002
Doktorandské studium 2001-2007, téma: Ovlivnění sekrece amyláz a lipáz ve štěpu pankreatu podáváním somatostatinu

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk, zkouška TOEFL 2005
Ruský jazyk

Praxe:
IKEM, 1994
2002-2014 Vedoucí lékař cévní chirurgie
2009-2014 Zástupce přednosty Kliniky transplantační chirurgie IKEM
2009-2014 Vedoucí program dětských transplantací jater
Zkušenosti s multiorgánovým odběrem, odběry ledvin od žijících dárců, redukcemi a splity jater, orgánovými transplantacemi (jater, pankreatu, ledvin).

Stáže:
Universitäts Krankenhause, Bochum, resident for pancreas transplantation,1999
University Hospital, Kyoto, Transplant surgery, 2004, 2008

Pedagogická činost:
Odborný asistent 1. LF UK od 8.1.2010
Odborný asistent 3. LF UK od 1.9.2009

V Praze, 22.6.2014
Mudr. L. Janoušek, PhD.


Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

Narozen 8.8. 1970 v Olomouci. Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 1994, od roku 1994 pracuje na III. interní klinice FN Olomouc. V roce 1997 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2001 nefrologickou atestaci. V roce 2005 obhájil dizertační práci, téma – Subklinické rejekční a toxické poškození transplantované ledviny, možnosti diagnostiky a vliv na rozvoj chronické transplantační nefropatie. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství, téma habilitační práce – Monitorace adekvátnosti imunosupresivní terapie z pohledu subklinického poškození transplantované ledviny. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných článků z oboru nefrologie a transplantace ledvin publikovaných v českých periodicích a zahraničních impaktovaných časopisech, hlavním autorem jedné monografi a spoluautorem několika dalších. Je nositelem řady ocenění – České internistické společnosti, České transplantační společnosti za publikaci v impaktovaném časopise, Ceny děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci za vědeckou monografii. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika grantů a výzkumného záměru z oboru nefrologie a transplantační medicíny. Je členem České nefrologické společnosti a České transplantační společnosti, dále členem European Dialysis and Transplantation Association a European Society for Organ Transplantation.


MUDr. Milan Kuman

Narozen 8.2.1953.
Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce l979. V letech l979-l983 pracoval jako sekundární lékař na interním odd. NsP Vyškov. Následně pak v roce l983-l996 na interním odd. městské nemocnice Koliště v Brně na jednotce intenzivní péče. Počátkem roku l997 zahájil svoje působení na nově otevřeném odd. pro transplantace ledvin a jater Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Atestace I.stupně z vnitřního lékařství 1983, atestace II.stupně z vnitřního lékařství 1987.
V roce 1999 jsem absolvoval stáž u prof. Neuhause na Wirchovově klinice v Berlíně, se zaměřením na transplantace jater a ledvin.
Pravidelně se aktivně účastním na transplantačních kongresech a konferencích.

Přednáším na odborných fórech o klinických zkušenostech v transplantologii.

Jsem autor přednášek a odborných článků z transplantačního pracoviště CKTCH.
Jsem řešitel studií a grantových úkolů transplantačního pracoviště.
Opakovaně člen výboru České internistické společnosti, které jsem čestným členem. V roce 2013 jsem obdržel četné členství České lékařské společnosti JEP. Ddlouholetý organizátor Vanýskova internistického dne v Brně, předseda Spolku českých lékařů v Brně, člen České transplantační společnosti.
Za práci pro Spolek lékařů českých v Brně jsem obdržel bronzovou medaili J.E.Purkyně.
V rámci spolupráce Spolku českých lékařů v Brně a České internistické společnosti se dlouhodobě podílím na organizaci populárního Vanýskova internistického dne v Brně. Nejprve jako vědecký sekretář prof. Klabusaye a po jeho tragickém úmrtí jako hlavní organizátor. Převzal jsem tak závazek k poctě prof. Klabusaye, o jehož odkaz coby jeho žák takto dlouhodobě pečuji. Podařil se najít model splňující vysoké odborné nároky na prezentovaný program. Po společenské a ekonomické stránce poskytuje účastníkům standart na velmi dobré úrovni. Navíc celá akce je přístupná bezplatně a přesto je vždy finančně soběstačná, což je v dnešní době stále vzácnější a obtížnější.
Populární je nejen mezi účastníky , ale i mezi přednášejícími. Slavnostní Vanýskova přednáška je brána jako pocta a ocenění dosavadní činosti přednášejícího. Přednášející jsou vesměs špičkami ve svém oboru a jejich podpora je zavazující i do budoucna. Letošní XXV. jubilejní ročník za účasti 300 dle ohlasu spokojených kolegů je toho nejlepším dokladem.

Hlavní oblasti vědeckého zájmu:

1. transplantace orgánů, 2. nefrologie, 3. hepatologie

4. intenzivní péče
Jazyky: angličtina, němčina

MUDr Milan Kuman
CKTCH Brno, Pekařská 53, 65691 Brno


Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Narozen 29.5.1966 v Praze
Bydliště Praha 1, Růžová 5
Pracoviště III. chirurgická klinika 1. LF UK FN Motol

1984-1990 fakulta všeobecného lékařství University Karlovy
1990-1992 ARO Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
1992-dosud III. chirurgická klinika 1. LF UK
1994 atestace z chirurgie 1. stupně
1999 atestace z chirurgie 2. stupně
2005 atestace z hrudní chirurgie
2011 atestace z onkochirurgie
2001-2006 doktorské studium v biomedicíně – experimentální chirurgie disertační práce: Imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci plic
2006 udělen titul PhD
2008 jmenován docentem chirurgie; habilitační práce: Transplantace plic v České republice

2010 jmenován přednostou III. chirurgické kliniky 1. LF UK
2012 jmenován profesorem chirurgie

Funkce

 • přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol
 • vedoucí Programu transplantace plic v ČR

Členství

 • Člen Vědecké rady 1. LF UK
 • Člen Vědecké rady FN Motol
 • Česká chirurgická společnost
 • Česká transplantační společnost – člen výboru
 • European Society of Thoracic Surgeons
 • European Society of Organ Transplantation – Reviewer
 • International Society for Heart and Lung Transplantation
 • Člen Etické komise pro odběry orgánů k transplantacím IKEM

Praha, 1. 5. 2014

Robert Lischke


MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.

Narozen: 28. dubna 1952 v Hradci Králové, Československo, národnost: Česká
Bydliště: Krunertova 387,500 04 Hradec Králové

Vzdělání:

Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové (1970-1976), specializace Patologie I.st (1979)
Specializace ve zvlášť úzkém oboru: Získávání a konzervace biologických objektů (ILF Praha, 1989)
Postgraduální vzdělání: Lékařská biologie Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, Hradec Králové (2002-2006). Doktorská práce: Contribution to Safety Assurance in Cryopreservation of Cells and Tissues

Zaměstnání a funkce:

1989 dosud: Vedoucí lékař Tkáňové ústředny Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odpovědná osoba tkáňového zařízení MTB 06 od r. 2011 dosud

Výukové aktivity:

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta, Hradec Králové: Praktická cvičení v tkáňovém bankovnictví – v rámci výuky patologie. Volitelný předmět: Základy odběru a konzervace tkání (v české i anglické versi), blíže na www.lfhk.cuni.cz
Školitel stážistů v rámci vědeckých programů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) (stážisté z Kuby1998, Mexika 1998,1999,Turecka 2000, Zambie 1998,Bulharska 2010,2012,2013), expertíza v zahraničí: Istanbul, Turecko 1998 (Projekt IAEA).

Kapitoly v učebnicích a monografiích:

Hanuš, H., Měřička, P.: Umírání a smrt. In: Hanuš, H. et al.: Vybrané kapitoly z lékařské psychologie – 1.vyd. Praha, Karolinum 1994, s. 60-70.
Měřička, P.: Úvod do transplantace tkání. In: Třeška, V. et al: Transplantologie pro mediky, 1. vydání. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 112-122.
Klein, L., Měřička, P.: Příprava využití biologických krytů v léčbě popálených z hlediska válečné chirurgie a medicíny katastrof. VLA JEP Hradec Králové, 2000, 83 s.
Měřička,P.:Refrigeration in biology. In:AGP Communications ed. 100 years at the the service of the development of refrigeration and its application. French Association of Refrigeration and International Institute of Refrigeration,Paris France 2008,p.62-63.
Pecka, M., Fátorová, I., Bláha, M., Měřička, P.: Metody k zajištění transplantace kmenových buněk a podpůrné léčby. In.: Pecka, M. (ed.). Praktická hematologie – laboratorní metody. Infiniti art, s.r.o. Český Těšín 2010, s. 297-311.
Měřička, P., Navrátil, P., Špatenka, J.: Legislativa dárcovství a odběru tkání v ČR. In: Baláž, P., Janek, J., Adamec, M. a kolektiv českých a slovenských odborníků: Odběry orgánů k transplantaci/Odbery orgánov na transplantácie. Praha, Karolinum 2011, s. 207-223
Měřička, P., Špatenka, J., Navrátil, P.: Organizace a chirurgická technika odběru tkání v rámci multiorgánového odběru. In: Baláž, P., Janek, J., Adamec, M. a kolektiv českých a slovenských odborníků: Odběry orgánů k transplantaci/Odbery orgánov na transplantácie. Praha, Karolinum 2011, s. 224- 235.

Členství ve vědeckých a profesionálních společnostech a organizacích

Česká lékařská komora, European Burn Association, International Institute of Refrigeration (177, Bd Malesherbes-75017 Paris, France) , čestný člen od 2003, American Association of Tissue Banks (1992-2007), European Association of Tissue Banks – zakládající člen, Společnost popáleninové mediciny ČLS JEP. Společnost patologů ČLS JEP, Česká anatomická společnost, Česká transplantační společnost (zakládající člen)

Účast na grantových projektech (od roku 1989):

IGA MZ ČR 1184-2, IGA MZ ČR 3696-3, IGA MZ ČR: NK/4802-3/98, IGA MZ ČR: ND/6042-3/00, IGA MZ ČR: ND 4625-3, MO 660212, NAZV No. 1B44040 (Národní program výzkumu TP1 –Kvalita života TP1-DP2 – Kvalita a bezpečnost potravin)

Člen organizačních výborů řady vědeckých setkání s problematikou tkáňových bank nebo kryokonzervace, např. Charkov 1988, 1999, Kalkata 1988, Berlin 1996, Puščino 2000, Praha 2000, 2002, 2004, 2006, 2008,2011,2014,Dresden,SRN 2012

Pět nejcitovanějších prací:

Pařízek, J., Měřička, P., Špaček, J. et al.: Xenogeneic Pericardium as a Dural Substitute in Reconstruction in Suboccipital Dura Mater in Children. J. Neurosurg. 70, 1989, p. 905-909. (42 záznamů)
Pařízek, J., Měřička, P., Hušek, Z. et al.: Detailed Evaluation of 2,959 allogeneic and Xenogeneic Dense Connective Tissue Grafts (Fascia lata, pericardium and dura mater) used in the course of 20 years for Duraplasty in Neurosurgery. Acta Neurochirurgica 139, 1997, p. 827-838. (42 záznamů)
Pařízek, J., Hušek, Z., Měřička, P.: Ovine Pericardium: A New Material for Duraplasty. J. Neurosurg. 84, 1996, p. 508-513. (25 záznamů)
Pařízek, J., Šercl, M., Michl, A. et al.: Posterior Fossa Duraplasty in Children: Remarks on Surgery and Clinical and CT-Follow-up. Childs Nervous System 10, 1994, p. 444-449. (15 záznamů)
Pařízek, J., Měřička, P., Němeček, S. et al.: Posterior Cranial Fossa Surgery in 454 Children. Comparison of Results Obtained in Pre-CT and CT Era and after Various Types of Management of Dura mater. Childs Nervous System 14, 1998, p. 426-439. (16 záznamů)


MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Narozen 21. 3. 1951
Absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (1975), v transplantačním programu pracuje od r. 1975. Od r. 1987 vede Transplantační centrum při Urologické klinice. Věnuje se aktivně urologii a problematice transplantací u anomálií dolních močových cest. Je zakládajícím členem ČTS. Autor 121 odborných článků, hlavní jedné monografie „Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny“ a spoluautor 2 zahraničních monografií a 2 českých monografií. Je členem České Urologické společnosti, České sexuologické společnosti, České společnosti pro Menopauzu a Andropauzu, členem Evropské Urologické společnosti. Je čestným členem Slovenské Urologické společnosti a Slovenské Transplantační společnosti.

Kontakt:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Urologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
pavel.avratil@fnhk.cz


Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Narozen 1954
Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvoval v r. 1979, po promoci nastoupil na II. Chirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. 1984-2001 pracoval v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se podílel na rozvoji programu transplantací ledvin, jater a srdce. 2002-2007 přednosta Kardiochirurgické kliniky FN UP v Olomouci a od r. 2007 ředitel CKTCH v Brně. Atestaci z kardiochirurgie složil v r. 1991, habilitoval v r. 2002. Je autor nebo spoluautor 204 publikací a 330 přednášek, řešitel nebo spoluřešitel 17 výzkumných úkolů nebo grantů. Absolvoval odborné stáže na kardiochirurgických a transplantačních oddělení v Londýně, New Yorku, Dallasu a Loma Lindě. Je druhé funkční období předsedou výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie členem revizní komise České transplantační společnosti, , členem České kardiologické společnosti, European Association for Cardio-thoracic Surgery a The Society of Thoracic Surgeons.


Doc. MUDr. Martin Olivierus, PhD, FEBS

18. ledna 1962, Praha

Postgraduální vzdělávání a dosavadní praxe:

 • 2009 Honorary Diploma in Transplantation Surgery (division of transplantation of the European Board of Surgery)
 • 2004 – dosud. Klinika transplantační chirurgie IKEM Prahazástupce přednosty
 • Vedoucí programu transplantace tenkého střeva

Stáže a studijní pobyty zahraniční v souvislosti s transplantacemi:

 • leden 2014 Intestinal and Rehabilitation center Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA
 • Queens Mary Hospital Honk Kong 5. -9. 11. 2007 kurz Living Donor Liver Transplantation
 • Intestinal rehabilitation and transplantation center University of Pittsburgh 1. -30.9 2007
 • Recanati Muller Transplant Institute the Mouint Sinai Medical Center New York, New York, USA
  6-17. VI. 2004 individuální kurs transplantace jater a střeva
 • 10.1. -9.3 2001 individuální kurs v onkochirurgii kolorekta a hepatopankreatobiliární oblasti v National Cancer Center Hospital, Tokyo,Japan
 • 1.3. -30.4 1999 studijní pobyt v Memorial Sloan Catering Cancer Center New York, New York,USA zaměřený na chirurgickou léčbu nádorů kolorekta a hepatopankreatobiliární oblasti

Výuková činnost zahraničí:

 • European board of Surgery – Division of Transplantation Surgery; division of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery

Členství v domácích odborných společnostech:

 • Česká transplantační společnost;
 • Česká chirurgická společnost JEP;
 • Česká společnost hepatopankreato-biliární chirurgie;
 • Česká onkologická společnost JEP;
 • Česká gastroenterologická společnost

Členství v zahraničních společnostech:

 • ESOT (European Society of Organ Transplantation); ELITA (European Liver and Intestine Association)
 • Člen výboru ELITA
 • Člen výboru UEMS-EBS(Division of Transplantation of the UEMS-EBS- European Board of Surgery)
 • ITA- Intestestinal Transplant Association; IHPBA-International Hepato-Pancreato-Billiary Association

Publikační a přednášková činnost:

 • Autor a spoluautor 49 recenzovaných článků z toho 16 s IF; spoluautor 3 monografii.
 • Autor vice jak 100 přednášek.

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Transplantační medicíně se věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka TC IKEM. Od 1995 do března 2005 byla předsedkyní Komise koordinátorů České republiky, od 1998 členkou výboru České transplantační společnosti (1998-2002, 2007-2008 vědecký sekretář), v letech 2002-2006 a 2008-2012 byla předsedkyní ČTS. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci v časopisech Transplantation, Transplant International, American Journal of Transplantation.


MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

(*4.3.1972, Plzeň)

Promoce – 6/96 na LF UK v Plzni.
Postgraduální vzdělání – atestace: vnitřní lékařství 4/99, nefrologie 4/03, Ph.D. (disertační práce „Cytomegalovirová infekce po transplantaci ledviny“) 5/2010, docent (habilitační práce: „Význam a možnosti prevence virových infekcí u nemocných po transplantaci ledviny“ 10/2012.
Klinická praxe – od 9/96 nefrologie, I. interní klinika, FN Plzeň, od 1/98 do současnosti s hlavním zaměřením na transplantační nefrologii (lůžková + ambulantní část, klinický výzkum), od 9/06 vedoucí nefrologie I. interní kliniky.
Vědecká činnost – anémie u HD populace, infekce po Tx ledviny. Pravidelné prezentace na hlavních mezinárodních kongresech (ATC, TTS, ESOT…), publikace v prestižních časopisech s vysokou hodnotou impakt faktoru (např. J Am Soc Nephrol, Am J Transplant, Antivir Ther, Transplantation) s aktuálním počtem citací 287 a Hirsch indexem 8.
Ocenění – cena Jana Broda za nejlepší publikaci v oboru v 2005, cena ČTS za nejlepší publikaci v oboru v letech 2005, 2009, 2010, 2011, cena ČNS za nejlepší publikaci v oboru v 2008, 2012.
Členství v odborných společnostech – The Transplantation Society, The European Society for Organ Transplantation, ČTS (člen výboru 2004-2008, revizní komise 2010-2014), ČNS (člen výboru 2012-2016, vědecký sekretář 2012-2014). Člen The Transplantation Society International CMV Consensus Group a spoluautor mezinárodních guidelines publikovaných v Transplantation 2013.

3 nejvíce citované publikace dle WOS

73 citací – Reischig T., Jindra P, Hes O., Švecová M., Klaboch J., Třeška V. Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation. Am J Transplant 2008, 8: 69-77.
34 citací – Reischig T., Jindra P., Mares J., Cechura M., Svecova M, Hes O., Opatrny K. Jr., Treska V. Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation 2005, 79: 317-324.
33 citací – Reischig T., Jindra P., Svecova M., Kormunda S., Opatrny K. Jr, Treska V. The impact of cytomegalovirus disease and asymptomatic infection on acute renal allograft rejection. J Clin Virol 2006, 36: 146-151.

Seznam publikací (originální studie) v časopisech s impakt faktorem

 • Reischig T., Bouda M., Opatrný K. Jr., Těšínský P., Čepelák M., Duras P, Třeška V. Management of acute necrotizing pancreatitis after renal transplantation. Transplant Proc. 2001 Feb-Mar;33(1-2):2020-3.
 • Opatrny K Jr, Reischig T, Vienken J, Eiselt J, Vit L, Opatrna S, Sefrna F, Racek J, Brown GS. Does treatment modality have an impact on anemia in patients with chronic renal failure? Effect of low- and high-flux biocompatible dialysis. Artif Organs 2002 Feb;26(2):181-8.
 • Reischig T., Opatrny K. Jr., Bouda M., Treska V., Jindra P., Svecova M. A randomized prospective controlled trial of oral ganciclovir versus oral valacyclovir for prophylaxis of cytomegalovirus (CMV) disease after renal transplantation. Transpl Int 2002, 15: 615-622.
 • Třeška V., Racek J., Kuntscher V., Hasman D., Kobr J., Molacek J., Trefil O., Hes O., Reischig T. Plasma and Tissue Levels of Free Oxygen Radicals in Recipients of Kidneys From Non-Heart-Beating Donors: Does Recipient Pretreatment With Antioxidant Drugs Make Sense? An Experimental Study in Pigs. Transplant Proc 2002, 34: 3060-3064.
 • Reischig T., Jindra P., Mares J., Cechura M., Svecova M, Hes O., Opatrny K. Jr., Treska V. Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation 2005, 79: 317-324.
 • Reischig T., Opatrny K. Jr., Treska V, Mares J., Jindra P., Svecova M. Prospective comparison of valacyclovir and oral ganciclovir for prevention of cytomegalovirus disease in high-risk risk renal transplant recipients. Kidney Blood Press Res 2005, 28: 218-225.
 • Reischig T., Jindra P., Svecova M., Kormunda S., Opatrny K. Jr, Treska V. The impact of cytomegalovirus disease and asymptomatic infection on acute renal allograft rejection. J Clin Virol 2006, 36: 146-151.
 • Hora M., Reischig T., Hes O., Ferda J., Klečka J. Urological complications of congenital nephrogenic diabetes insipidus – long-term follow-up of one patient. Int Urol Nephrol 2006, 38(3-4): 531-532.
 • Ferda J, Hora M, Hes O, Reischig T, Kreuzberg B, Mirka H, Ferdova E, Ohlidalova K, Baxa J, Urge T. Computed tomography of renal cell carcinoma in patients with terminal renal impairment. Eur J Radiol 2007, 63: 295-301.
 • Reischig T., Jindra P, Hes O., Švecová M., Klaboch J., Třeška V. Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation. Am J Transplant 2008, 8: 69-77.
 • Hes O, Šíma R, Němcová J, Hora M, Bulimbasic S, Kazakov DV, Ürge T, Reischig T, Dvořák M and Michal M. End-stage kidney disease: gains of chromosomes 7 and 17 and loss of Y chromosome in non-neoplastic tissue. Virchows Arch 2008; 453(4): 313-9.
 • Hora M, Hes O, Reischig T, Ürge T, Klečka J, Ferda J, Michal M, Eret V. Tumours in end-stage kidney, Transplant Proc 2008; 40: 3354-8
 • Kacerovska D., Vrtel R., 1Michal M., Vanecek T., Vodicka R., Kreuzberg B., Ricarova R., Pizinger K., Danis D., Reischig T., Kazakov D.V. TSC2/PKD1 Contiguous gene syndrome: A report of 2 cases with emphasis on dermatopathologic findings. Am J Dermatopathol 2009, 31: 532-541.
 • Reischig T., Jindra P., Hes O., Bouda M., Kormunda S., Treska V. Effect of cytomegalovirus viremia on subclinical rejection or interstitial fibrosis and tubular atrophy in protocol biopsy at 3 months in renal allograft recipients managed by preemptive therapy or antiviral prophylaxis. Transplantation 2009, 87(3): 436-444.
 • Reischig T., Němcová J., Vaněček T., Jindra P., Hes O., Bouda M., Třeška V. Intragraft cytomegalovirus infection: results of randomized trial of valacyclovir prophylaxis vs. preemptive valganciclovir therapy in renal transplant recipients. Antivir Ther 2010, 15: 23-30.
 • Reischig T, Prucha M, Sedlackova L, Lysak D, Jindra P, Bouda M, Matejovic M. Valganciclovir prophylaxis against cytomegalovirus impairs lymphocyte proliferation and activation in renal transplant recipients. Antivir Ther 2011, 16: 1227-1235.
 • Reischig T. Advances in cytomegalovirus-preventive strategies in solid organ transplantation: defending pre-emptive therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2012, 10: 51-61.
 • Kielberger L, Bouda M, Jindra P, Reischig T. Pharmacoeconomic impact of different regimens to prevent cytomegalovirus infection in renal transplant recipients. Kidney Blood Press Res 2012, 35: 407-416.
 • Reischig T, Hribova P, Jindra P, Hes O, Bouda M, Treska V, Viklicky O. Pre-emptive valganciclovir therapy compared with valacyclovir prophylaxis for prevention of cytomegalovirus: 4-year results of a randomized trial in renal transplant recipients. J Am Soc Nephrol 2012, 23(9): 1588-97.
 • Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, Asberg A, Chou S, Danziger-Isakov L, Humar A; Transplantation Society International CMV Consensus Group. Updated international consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid-organ transplantation. Transplantation 2013, 96:333-360.

MUDr.Jiří Samlík

Narozen 20. 3. 1951 v Ostravě
absolvent Lékařské fakulty UP Olomouc (1975)
atestace chirurgie I. a II. stupně, atestace cévní chirurgie (2000)
1975 – 1995. ZN Vítkovice, chirurgické odd.; od r. 1989 ve funkci staničního lékaře operačního oddělení.
1996 – 2001 FN Ostrava, chirurgická klinika; od r. 1996 ve funkci staničního lékaře; specializace cévní chirurgie, od r. 1996 členem transplantačního týmu chirurgické kliniky.
2002 – dosud vedoucí lékař Transplantačního centra FN Ostrava.


Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

 • 2.dubna 1968 narozen v Praze
 • 1974-1982 Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Praha 1, Ostrovní ulice
 • 1982-1986 Gymnasium v Praze 5, Na Zatlance
 • 27.5.1986 maturitní zkouška
 • září 1986 začátek studia na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • 1989-1993 stáže: Essen (genetické oddělení), Hannover (dětská klinika), Louny (interní a chirurgické oddělení), Göttingen (dětská klinika), Vídeň (interní klinika)
 • 6. června 1993 promoce na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • květen-srpen 1993 sekundární lékař I. dětské kliniky FN Motol
 • září 1993- postgraduální studium na Universitě Heidelberg, (farmakologický
 • – prosinec 1994 ústav a dětská klinika) ukončené disertační prací
 • od ledna 1995 sekundární lékař I. dětské kliniky FN Motol
 • 22. července 1995 promoce na Lékařské fakultě University Heidelberg
 • 7.května 1996 atestace I.stupně z pediatrie
 • říjen 1997 hospitace na Dětské klinice Univerzity Jena
 • 14.listopadu 1997 obhajoba kandidátské dizertační práce na 2.LF UK Praha
 • červenec-září 1999 stáž v Dětské nemocnici Houston, Texas
 • 28.března 2000 atestace II.stupně z pediatrie
 • od listopadu 2001 odborný asistent na Pediatrické klinice 2.lékařské fakulty UK Praha a vedoucí programu Transplantace ledvin u dětí ve FNM
 • 20.května 2004 habilitace docentem v oboru pediatrie na 2.LF UK Praha
 • 20.června 2006 atestace z dětské nefrologie
 • 8.prosince 2010 jmenování profesorem v oboru pediatrie na Univerzitě Karlově v Praze

Granty a výzkumné záměry:

Řešitel nebo spoluřešitel 12 grantů IGA, GAČR a výzkumných záměrů MŠMT (mj. hlavní řešitel grantu IGA č. NE/7629-3 „Lze zkvalitněním diagnostiky a léčby arteriální hypertenze zlepšit přežívání štěpu a kardiovaskulární riziko u dětí po transplantaci ledviny?“, 2003-2005, hodnocení A a hlavní řešitel grantu IGA č. NR/9524-3 „Léčba proteinurie a hypertenze inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu u dětí po transplantaci ledviny“, 2007-2009, oceněno Čestným uznáním ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010)

Členství v odborných společnostech:

 1. Česká pediatrická společnost (ČPS) – předseda Pracovní skupiny dětská nefrologie
 2. Česká nefrologická společnost (ČNS)
 3. Česká společnost pro hypertenzi (ČSH)
 4. Česká transplantační společnost (ČTS)
 5. Pracovní společnost pro dětskou hypertenzi (APH)
 6. Mezinárodní společnost pro dětskou hypertenzi (IPHA)
 7. Německá pracovní společnost pro dětskou nefrologii (APN)
 8. Evropská společnost pro dětskou nefrologii (ESPN) – člen výboru 2009-2011
 9. Mezinárodní společnost pro dětskou nefrologii (IPNA)

Získaná ocenění

 • 1.místo v soutěži České pediatrické společnosti o nejlepší časopiseckou práci v roce 2004
 • 1.místo v soutěži České společnosti pro hypertenzi o nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2004
 • 1.místo v soutěži České pediatrické společnosti o nejlepší publikaci v roce 2005
 • 1.místo v soutěži České společnosti pro hypertenzi o nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2006
 • Zvláštní cena České nefrologické společnosti za soubor publikací v roce 2009.
 • Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje: Léčba proteinurie a hypertenze inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu u dětí po transplantaci ledviny.

Seznam vybraných publikací s transplantační problematikou (s IF tučně)

 1. Seeman T, Dušek J, Vondrák K, Šimková E, Kreisinger J, Feber J, Janda J: Ambulatory blood pressure monitoring in children after renal transplantation. Transplantation Proceedings 2004, 36:1355-1356. (IF 0.511)
 2. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Janda J: Proteinuria in children after renal transplantation. Transplant Proc 2005, 37: 4282-4283. (IF 0.799)
 3. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Feber J, Dvořák P, Janda J: Control of hypertension in children after renal transplantation. Pediatr Transplant 2006, 10: 316-322.
 4. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Janda J: Zlepšená kontrola hypertenze a její vliv na funkci štěpu u dětí po transplantaci ledviny. Čas Lék Čes 2006, 145: 635-638.
 5. Seeman T: Dvoustá transplantace ledviny u dítěte. Medical Tribune 2006, III(18): C5.
 6. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Dvořák P, Janda J: Improved control of hypertension in children after renal transplantation: Results of a two-yr interventional trial. Pediatr Transplant 2007, 11: 491-497.
 7. Seeman T, Šimková E, Kreisinger J, Vondrák K, Dušek J, Dvořák P, Stuchlíková H, Janda J: Reduction of proteinuria during intensified antihypertensive therapy in children after renal transplantation. Transplant Proc 2007, 39(10): 3150-3152.
 8. Seeman T, Vondrák K, Dušek J, Gilík J, Dvořák P, Janda J: Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štěpu u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii 2008, 14: 142-149.
 9. Seeman T: Hypertension after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2009, 24: 959-972
 10. Feber J, Špatenka J, Seeman T, Matoušovic K, Zeman L, Dušek J, Morávek J, Janda J, Barrowman NJ, Guerra L, Leonard M: Urinary tract infections in pediatric renal transplant recipients – a two center risk factors study. Pediatr Transplantation 2009, 13: 881-886.
 11. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK, Dillon MJ, Ferreira I, Invitti C, Kuznetsova T, Laurent S, Mancia G, Morales-Olivas F, Rascher W, Redon J, Schaefer F, Seeman T, Stergiou G, Wühl E, Zanchetti A: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendation of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009, 27: 1719-1742.
 12. Seeman T, Dusek J, Vondrák K, Spatenka J, Feber J: Profiling proteinuria in children after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2009, 24: 2439-2444.
 13. Procházka M, Slabý K, Seeman T, Janda J, Radvanský J: Prevalence metabolického syndromu a tělesná zdatnost u dětí a dospívajících s transplantovanou ledvinou – předběžné výsledky. Med Sport Boh Slov 2010, 19: 94-104.
 14. Seeman T, Dušek J, Vondrák K, Janda J: Ramipril in the treatment of proteinuria in children after renal transplantation. Pediatr Transplant 2010, 14: 283-287.
 15. Rosík T, Seeman T: Proteinurie u pacientů po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii 2011, 17: 8-14.
 16. Jungraithmayr TC, Hofer K, Cochat P, Chernin G, Cortina G, Fargue S, Grimm P, Knueppel T, Kowarsch A, Neuhaus T, Pagel P, Pfeiffer KP, Schäfer F, Schönermarck U, Seeman T, Toenshoff B, Weber S, Winn MP, Zschocke J, Zimmerhackl LB. Screening for NPHS2 mutations may help predict FSGS recurrence after transplantation. J Am Soc Nephrol. 2011 Mar;22(3):579-85. IF 8.288
 17. Špatenka J, Seeman T, Foltynová E, Burkert J, Dusek J, Vondrák K, Janda J, Habrmanová A, Krejcová J, Matousovic K. Effect of donor/recipient body weight ratio, donor weight, recipient weight and donor age on kidney graft function in children. Nephrol Dial Transplant. 2011 Jun 6. [Epub ahead of print] IF 3.564
 18. Kramer AM, van Stralen KJ, Jager KJ, Schaefer F, Verrina E, Seeman T, Lewis MA, Boehm M, Simonetti GD, Novljan G, Groothoff JW. Demographics of blood pressure and hypertension in children on renal replacement therapy in Europe. Kidney Int. 2011 Nov;80(10):1092-8. IF 6.105
 19. Dvorakova HM, Szitanyi P, Dvorak P, Janda J, Seeman T, Zieg J, Lanska V, Kotaska K, Pitha J. Determinants of premature atherosclerosis in children with end-stage renal disease. Physiol Res 2011, (IF 1.853)
 20. Pokorná E, Bachleda P, Dedochová J, Fixa P, Kuman M, Navrátil P, Němec P, Reischig T, Samlík J, Seeman T, Sobotová D, Špatenka J, Trunečka P, Třeška V, Viklický O, Zadražil J. Přehled výsledků transplantací ledvin v České republice. Vnitř Lék 2011, 57(7-8): 645-649.
 21. Fiala R, Roček M, Šimonek J, Feber J, Peregrin J, Seeman T, Podracká L, Špatenka J. Extraanatomický av zkrat u 4letého dítěte jako most k transplantaci ledviny – kasuistika. Orgánové transplant 2011, 7(1-2): 3-5.
 22. Seeman T: Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Pediatric Renal Transplantation. Curr Hypertens Rep. 2012 14: 608-618. IF 3.744
 23. Seeman T: Proteinuria in transplanted patient. Educational Review. Pediatr Nephrol, 2014, v tisku.


MUDr. Soňa Štěpánková

narozena 7.11.1964 v Brně

Vzdělání:

 • 1983 – maturita Gymnázium Brno, Lerchova 63
 • 1989 – promoce na Lékařské fakultě UJEP Brno ( dnešní Masarykova universita Brno)
 • 1993 – atestace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1997 – atestace z vnitřního lékařství II. stupně

Stáže:

 • 5/1997: Odborná stáž na Nefrologické klinice VFN Praha – léčba glomerulopatií, polycystických ledvin a jiných hereditárních nefropatií
 • 11/2002: Odborná stáž v peritoneální dialýze – VFN Praha
 • 10/2011: Odborná stáž na Klinice nefrologie Transplantcentra IKEM Praha
 • Od roku 1996 dosud účast na kurzech v oboru nefrologie, dialýza,transplantologie

Zaměstnání:

 • 9/1989 – 11/2005: Nemocnice Znojmo, interní odd.. Internista na JIP, HDS, nefrologie
 • 11/2005 – 1/2011: Interní hepatogastroenterologická klinika (IGEK) FN Brno, lékař hemodialyzačního střediska a nefrologie z toho 9/2008 – 9/2010 primář IGEK , současně lékař HDS a nefrologie
 • 9/2006-1/ 2011: úvazek na Lékařské fakultě MU Brno, odborný asistent
 • od 1/2011 dosud: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH), lékař transplant.odd.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká internistická společnost
 • Česká nefrologická společnost
 • Česká transplantační společnost
 • European Dialysis and Transplantation Association
 • European Renal Association

Přednášková a publikační aktivita:

 • přednášky na interních a nefrologických kongresech a symposiích v České republice
 • autorství v českých odborných internistických a nefrologických časopisech, spoluautorství v zahraničních odborných časopisech

Brno 30.6.2014


Vladislav Třeška

Datum a místo narození:

13.11.1957,Plzeň, r.č. 57 11 13 / 1459

Adresa:

U Českého dvora 11,317 02 Plzeň

Fakulta:

Lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Plzeň

Rok promoce:

1982

Atestace:

 • 1985 – první atestace z chirurgie
 • 1991 – druhá atestace z chirurgie
 • 1997 – atestace z cévní chirurgie

Vědecký titul:

Docent (1994)- habilitační práce: Trombotické uzávěry pánevních a periferních tepenných rekonstrukcí u ischemické choroby dolních končetin.
CSc. (1990) – kandidátská práce: Současné možnosti léčby trombotických uzávěrů bypassů v rekonstrukční chirurgii tepen dolních končetin.
DrSc. (1999) – Klinické využití endogenních markerů v cévní a transplantační chirurgii.

Prof. chirurgie (1999)

Pedagogická praxe:

 • soustavná výuka českých studentů medicíny (přednášky, praktika, semináře)– 23 let
 • Výuka zahraničních studentů v angličtině (přednášky, praktika, semináře) – 19 let
 • Odborné vedení doktorandů – 20 let
 • Školitel v oblasti cévní, všeobecné chirurgie a transplantologie v přípravě pro atestaci z chirurgie vyššího stupně
 • Předseda komise pro státní zkoušky z chirurgie
 • Předseda oborové rady chirurgie
 • Předseda komise pro obhajoby doktorandských dizertačních prací pro obor chirurgické obory, anesteziologie a resuscitace
 • Předseda komise pro státní zkoušky bakalářského studia- chirurgické obory
 • Předseda SORu pro rok 2014
 • Hodnotitel grantových návrhů UK a GA MZ ČR

Odborné stáže:

 • 1986 cévní chirurgie Nemocnice na Homolce
 • 1989,1994,1996 – Dept.of Vascular Surgery,Univ.Hosp.Nottingham, U.K.
 • 1996 – Transplantation Centre,Univ.Hosp.in Pittsburgh ,U.S.A.
 • 2002 – Hong Kong Univ.Hospital, Čína

Zvaný řečník, hostující profesor:

Evropa, USA – téma jaterní a cévní chirurgie

Zaměstnání:

 • přednosta chirurgické kliniky FN Plzeň – Lochotín
 • přednosta Transplantačního centra v Plzni
 • proděkan LF UK v Plzni

Členství:

Česká chirurgická společnost – 1. místopředseda, Česká lékařská společnost J.E.P., Česká transplantologická společnost, Česká kardiovaskulární společnost – vědecký sekretář, Secretary General of European Society for Cardiovascular Surgery, člen výboru International Association of Surgeons and Gastroenterologists,člen European Society of Vascular and Endovascular Surgery, člen International Association of Vascular Surgeons, Česká angiologická společnost, European Society of Organ Transplantation, člen redakční rady Rozhledy v chirurgii, člen redakční rady Cor et Vasa

Člen Vědecké rady UK v Praze a LFUK v Plzni

Ocenění:

 • cena Spolku lékařů v Plzni za rok 1997 – práce s názvem „Kdy indikovat fibrinolýzu u akutních tepenných uzávěrů“
 • 3.místo v Prusíkově ceně pro rok 1999 v oboru angiologie – práce s názvem „Metabolismus cytokinů u nemocných s aneuryzmatem břišní aorty“
 • Cena rektora UK za monografii Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002), Hepatobiliární chirurgie (Maxdorf 2012)
 • Čestné členství Slovenské chirurgické společnosti (2008)
 • Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti (2009)
 • Pamětní medaile Univerzity J.A.Komenského v Bratislavě (2009)

Monografie:

Autor:

 • Aneuryzma břišní aorty ( Grada 1999 )
 • Cytokiny u ischemické choroby dolních končetin, aneuryzmat břišní aorty a transplantací ledvin ( Imunotech, 2 001)
 • Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
 • Propedeutika vybraných klinických oborů. (Grada, 2003)
 • Dárce s Nebijícím srdcem (Maxdorf, 2008)
 • Traumatologie břicha a retroperitonea (NAVA 2013)

Spoluautor:

 • Diabetická noha. (Galén, Praha 1998);
 • Arteriální aneuryzmata. Základy endovaskulární léčby. (ATD, Hradec Králové,1999)
 • Chirurgie jater (Maxdorf, Praha 2004)
 • Kolorektální karcinom (Grada, Praha 2004)
 • Radiofrekvenční ablace nádorů jater (Maxdorf, 2006)
 • Základy speciální chirurgie (Karolinum, 2008)
 • Chirurgie jater (Maxdorf, 2008)
 • Hepato-pankreato-biliární chirurgie (Maxdorf, 2012)

Počet domácích a zahraničních publikací :

348 (hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

Počet přednášek na domácích a zahraničních odborných fórech:

736 ( hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

Granty:

 • řešitel 6 , spoluřešitel 12 grantů a 2 výzkumných úkolů
 • spoluřešitel 7.RP – FAD

Ženatý, 2 dcery.

V Plzni 10.2.2014


MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

MUDr. Pavel Trunečka, CSc. se narodil v roce 1957 v Praze. Od roku 2007 pracuje jako přednosta Transplantcentra IKEM. Transplantační medicíně se věnuje 20 let.
Po absolvování FVL UK v Praze (1982), pracoval na I. interní klinice FN KV jako sekundární lékař, odborný asistent, vedoucí gastroenterologické laboratoře a vedoucí oddělení do roku 1993. Atestoval z vnitřního lékařství I a II. a z gastroenterologie. V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc). V roce 1993-4 absolvoval studijní pobyt v USA na Tulane University Medical Center a v Mount Sinai Medical Center New York, věnovaný transplantaci jater, a v NIH Bethesda. Od roku 1995 pracoval na Klinice hepatogastroenterologie IKEM jako vedoucí hepatolog, zástupce přednosty kliniky a centra a od roku 2007 jako přednosta Transplantcentra IKEM. Podílel se na zahájení programu transplantace jater a transplantace jater u malých dětí v IKEM.

Přednáší v IPVZ, od roku 2007 vede povinně volitelný předmět Transplantologie na 1. LF UK Praha. Publikuje v oblasti transplantace jater, imunosuprese, virových hepatitid, akutního selhání jater a Wilsonovy choroby a NASH. Je spoluautorem knihy Transplantace jater (2009) a řady kapitol v monografiích. Přednášel celosvětově a publikoval v prestižních časopisech: Am J Transplantation, Liver Transplantation, J Hepatology a jinde. Recenzuje pro Am J Transplantation, Liver Transplantation, Transplant International.
Řešitelem grantů IGA a výzkumného záměru (rekurence chorob po transplantaci jater). Uspořádal 2 monotematické konference Dárce orgánů (2010 a 2012) a řadu dalších odborných konferencí. Je předsedou správní rady Nadačního fondu TRANSPLANTACE. Členem výboru České hepatologické společnosti, člen ESOT a AASLD. Členem transplantační společnosti je od jejího založení.

V Praze 20/06/2014


Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Narozen 1966 v Praze, je profesorem vnitřního lékařství, přednostou Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze a vedoucím lékařem Transplantační laboratoře CEM IKEM.

V letech 1985 – 1991 studoval všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v roce 2005 jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.
V letech 1997-1998 pracoval v transplantační laboratoři v Essenu. Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, je školitelem Ph.D. studentů a řešitelem grantů MZ ČR, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a EU s transplantační tématikou. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů.
Doposud publikoval mimo jiné 125 článků indexovaných v PubMed. Je hlavním autorem 3 monografií Transplantace ledviny v klinické praxi, Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii, Predialýza.
V současnosti je předsedou České nefrologické společnosti (2012-2014), členem výboru České transplantační společnosti a členem výboru Spolku lékařů českých JEP v Praze. Je členem mezinárodních společností ERA-EDTA, The Transplantation Society a European Society for Organ Transplantation (ESOT).


MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Narozen 3.5.1953 v Kežmarku, Slovenská republika. Absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze (1978), sekundární lékař III. Interní výzkumné základy IKEM, Praha (1979-1985), odborný asistent I.interní kliniky 1.Lékařské Fakulty UK v Praze 2 (1986-1992), přednosta Transplantcentra IKEM, Praha (1992-2007), ředitel IKEM (2006-2007). Po rezignaci ba tuto funkci pracuje jako vedoucí lékař Kliniky nefrologie IKEM (2008-).
Spoluzakladatel Společnosti dialyzovaných a transplantovaných (1989), zakladatel Nadace Karla Pavlíka, 1992, spoluzakladatel a první předseda České transplantační společnosti (1998-2002). Člen výboru Evropské transplantační společnosti (ESOT) (2003-2007) a prezident kongresu této společnosti v Praze (2007).
Cena Evropské společnosti transplantačních koordinátorů za rozvoj transplantačního a dárcovského programu (1995, 1997, 2007), čestný člen Slovenské lékařské společnosti (2006), čestný člen Maďarské transplantační společnosti (2007), čestný člen Polské společnosti pro transplantace orgánů (2010), člen mezinárodních transplantačních společností.
Člen mezinárodní ediční rady „Organs and Tissues“ (1999-), „Annals of Transplantation“ (2000), Americam of Journal Kidney Diseases (2003). Publikované práce v peer-reviewed časopisech z oblasti nefrologie, dárcovství orgánů. V posledních letech se zabývá především potransplantační imunosupresí a klinickou transplantologií. Podle Web of Science publikoval celkem 161 prací, jeho SCI 1989 a HI 19. Je hlavním autorem 3 monografií, mimo jiné „Transplantace ledviny v klinické praxi“.
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI